Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

H? th?ng siu th? c?a SATRA ho?t ??ng kinh doanh theo m hnh kinh doanh bn l? hi?n ??i. M?i siu th? c kho?ng h?n 50.000 m?t hng ?? ?p ?ng cho nhu c?u ?a d?ng c?a khch hng. S?n ph?m kinh doanh t?i cc siu th? ph?n l?n l hng tiu dng v th?c ph?m v?i gi r? v ch?t l??ng cao nh?: th?c ph?m t??i s?ng, th?c ph?m ch? bi?n v r?t nhi?u m?t hng ha m? ph?m, may m?c, hng ?i?n gia d?ng, v?t d?ng trang tr n?i th?t.

V?i s? n? l?c khng ng?ng c?a t?p th? nhn vin, siu th? c?a SATRA lun mang ??n ng??i tiu dng nh?ng khng gian mua s?m hi?n ??i, thong mt, tho?i mi v?i ch?ng lo?i hng ha ?a d?ng, phong ph, ch?t l??ng ki?m sot v gi c? h?p l, ?i cng v?i nh?ng d?ch v? khch hng th?t hi?u qu?. Bn c?nh ?, t?t c? cc siu th? c?a SATRA ??u cung c?p nhi?u d?ch v? ti?n ch cho khch hng.

 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Ch? ??u t?: Cng ty TNHH Jabil Vi?t Nam

??a ?i?m: Khu cng ngh? cao Si Gn - Qu?n 9 - Tp. H? Ch Minh

Di?n Tch: 5.0 ha

M T? Chi Ti?t D? n:

- ?y s? l n?i chuyn l?p rp v ki?m tra cc b?n m?ch in, l?p rp h? th?ng v ki?m tra cc s?n ph?m cng ngh? cao hon ch?nh, ch? t?o m?u khun nh?a chnh xc v s?n xu?t cc b?n m?ch cng c?, s?n xu?t v l?p rp my in, l?u tr? d? li?u, thi?t b? y t?, m?ng, vi?n thng v cc thi?t b? cng nghi?p ?i?n t? tiu dng.
- T?ng gi tr? ??u t?: 30 tri?u USD


 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng ty TNHH Ca? ph Outspan Vi?t Nam c tr? s? ??ng k t?i L L1, KCN Nh?t Chnh, B?n L?c, Long An l cng ty thu?c t?p ?on Olam International Limited Group (Singapore).

Olam International la? t?p ?oa?n co? uy ti?n trn ton c?u v? ca?c sa?n ph?m nng nghi?p, co? m??t trn 52 qu?c gia trn th? gi??i v??i doanh thu v???t h?n 4 ty? USD m?i n?m. Olam ?a? co? m??t ta?i Vi?t Nam t?? n?m 1996, ho?t ??ng trn nhi?u ti?nh tha?nh cu?a Vi?t Nam t? B?c t?i Nam nh? H N?i, ? N?ng, Quy Nh?n, Bun Ma Thu?t, Di Linh, M Linh, Pleiku, ??ng Nai va? la? nha? xu?t kh?u l??n nh?t Vi?t Nam v? ca?c sa?n ph?m ca? ph, ha?t ?i?u va? tiu.


Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

B?nh vi?n Qu?c t? Thnh ? l b?nh vi?n ?a khoa v?i quy m 320 gi??ng, n?m trong Khu y t? qu?c t? k? thu?t cao Hoa Lm Shangri-la thu?c Thnh ph? H? Ch Minh.

Vo thng 12 n?m 2010,Cng ty TNHH Gleneagles Management Servicesv Cng ty TNHH Y T? Hoa Lm Shangri-la k k?t h?p tc, qua ?, Cng ty TNHH Gleneagles Management Services ???c ch? ??nh ch?u trch nhi?m v? cc d?ch v? t? v?n, qu?n l, ?i?u hnh cho BVQT Thnh ?. ???c trang b? cng ngh? k? thu?t tin ti?n nh?t, c? s? v?t ch?t v thi?t b? ch?n ?on hnh ?nh hi?n ??i hng ??u, BVQT Thnh ? ?em ??n ch?t l??ng y t? v tr?i nghi?m ton di?n cho c? dn sinh s?ng t?i thnh ph? H? Ch Minh v khu v?c ??ng b?ng sng C?u Long. BVQT Thnh ? n?m trong qu?n Bnh Tn, thu?n ti?n giao thng ??n Qu?c l? 1A, ??i l? V V?n Ki?t v ??i l? Nguy?n V?n Linh.

 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng ty TNHH Thi?t B? D?u Kh Schoeller Bleckmann (SBOEVN) thu?c T?p ?onSchoeller Bleckmann Oilfield Equipment AG, m?t T?p ?on d?n ??u v? s?n xu?t cc thi?t b? c? kh chnh xc cao ph?c v? cho ngnh d?u kh.S?n ph?m ch? y?u c?a SBOEVN l cc chi ti?t c? kh chnh xc cao lm t? thp khng t? tnh cho ngnh khoan c??nh h??ng.

Vi?c ?ng d?ng thnh cng cho doanh nghi?p hng ??u Vi?t Nam v? l?nh v?c s?n xu?t cc thi?t b? d?u kh ???c qu?n l theo cc tiu chu?n hi?n ??i c?a n??c ngoi, ? kh?ng ??nh thm uy tn v s? chuyn nghi?p c?a Gi?i php Ph?n m?m Qu?n L Nhn S? VnResource HRM Pro ??i v?i cc nghi?p v? qu?n l nhn s? c?a cc doanh nghi?p Vi?t Nam, c?ng nh? doanh nghi?p n??c ngoi ?ang ho?t ??ng t?i Vi?t Nam.

 
Các bài viết khác...


Trang 8 trong tổng số 19

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay231
mod_vvisit_counterT?ng1209325

Chúng ta có: 26 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?