Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

Xem tiếp...
 

H?ng m?c cung c?p c?a nh?a uPVC

Xem tiếp...
 

Vincom Th? ??c

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

V? tr: s? 216 V V?n Ngn, Ph??ng Bnh Th?, Qu?n Th? ??c, Tp. H? Ch Minh. Quy m: 07 t?ng n?i, 01 t?ng h?m - T?ng di?n tch sn 27,860m 2.

Vincom Th? ??c t?a l?c t?i tuy?n ???ng trung tm s?m u?t nh?t c?a qu?n Th? ??c, ?ng vai tr c?a ng tr?ng y?u pha ?ng B?c c?a thnh ph? H? Ch Minh, k?t n?i nh?ng tuy?n ph? quan tr?ng c?a thnh ph? nh? Xa l? H N?i, T Ng?c Vn, Kha V?n Cn v?i t?nh Bnh D??ng.

V?i t?ng di?n tch sn ln ??n 27,860m2, tr?i r?ng 07 t?ng n?i v 01 t?ng h?m, Vincom Th? ??c l T? h?p mua s?m, vui ch?i gi?i tr l?n v hi?n ??i t?i khu v?c pha ?ng thnh ph? H? Ch Minh. Vincom Th? ??c bao g?m: Khu mua s?m th?i trang m? ph?m ?i?n my gia d?ng ??ng c?p; ??i siu th? tiu dng quy m; Trung tm th? d?c th? hnh hi?n ??i; Khu ?m th?c phong ph; Khu vui ch?i gi?i tr ?a d?ng; v ??c bi?t l C?m r?p chi?u phim CGV ??u tin t?i qu?n Th? ??c.

Xem tiếp...
 

VinPro ??ng kh?i

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

Trong thng 3/2015, VinPro s? chnh th?c khai tr??ng b?n siu th? kinh doanh ?i?n my (g?i t?t l CES) t?i: Vincom ??ng Kh?i, Vincom Th? ??c (TP HCM), Times City v Royal City (H N?i). Ti?p theo ?, thng 6-2015, VinPro ti?p t?c khai tr??ng ba siu th? CES t?i ? N?ng, H? Long (Qu?ng Ninh) v H N?i. Thng 8-2015, s? c m?t CES t?i C?n Th?. Thng 11 v 12-2015, s? khai tr??ng 17 m hnh CES t?i nhi?u t?nh, thnh trn c? n??c.

Theo k? ho?ch, trong n?m 2015, VinPro s? ??a vo ho?t ??ng 25 siu th? CES, ???c phn chia nh? sau: 12 CES ? khu v?c mi?n Nam, 12 CES ? khu v?c mi?n B?c, khu v?c mi?n Trung l 1 CES (? N?ng). D m?i xu?t hi?n nh?ng VinPro ? c m?t t?i cc t?nh v?n khng ph?i l nh?ng khu v?c c s?c mua nhm hng ?i?n my m?nh nh?: Ty Ninh, B?c Liu, H?u Giang, H T?nh, Ngh? An N?m 2016, VinPro s? thm 25 siu th? CES. N?m 2017, s? thm 30 siu th? CES.

Xem tiếp...
 

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

Orana Vi?t Nam l cng ty lin doanh gi?a Orana A/S ?an M?ch v Cng ty PCM Vi?t Nam ???c thnh l?p vo n?m 2002. Th? m?nh c?a Orana Vi?t Nam l ???c th?a h??ng m?t b? dy kinh nghi?m trn 70 n?m c?a ??i tc ?an M?ch v? s?n xu?t kinh doanh nh?ng nguyn li?u tri cy n?n t? thin nhin.

Orana Vi?t Nam t?a l?c t?i khu cng nghi?p Tn Th?i Hi?p, Tp.HCM, Vi?t Nam, m?t mi tr??ng thu?n l?i ?? xy d?ng nh my theo tiu chu?n qu?c t?. Orana Vi?t Nam ? l?p ??t h? th?ng x? l n??c th?i s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i. H?n th? n?a, Orana Vi?t Nam r?t quan tm v? ?i?u ki?n lm vi?c c?a cng nhn nh? trang b? h? th?ng thang nng l?u ??ng lm gi?m gnh n?ng y?u t? con ng??i trong s?n xu?t. V?i quy trnh s?n xu?t ?n ??nh, Orana Vi?t Nam ? s?m nh?n ???c gi?y ch?ng nh?n ISO 9001:2000 vo thng 07 n?m 2004 ch? sau m?t th?i gian ng?n ho?t ??ng.

Xem tiếp...
 
Các bài viết khác...


Trang 3 trong tổng số 19

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay278
mod_vvisit_counterT?ng1209372

Chúng ta có: 9 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?