Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:


Cng ty S?n xu?t V?t t? Ngnh in M? Lan (MPM) l cng ty ??c quy?n v? l?nh v?c s?n xu?t b?n k?m nhi?t CTP s? d?ng trong ngnh in k? thu?t s? ? Vi?t Nam. V?i v?n lin doanh gi?a cng ty chuyn s?n xu?t ha ch?t hng ??u th? gi?i American Dye Source (ADS) c?a Canada, MPM chuyn s?n xu?t b?n k?m ch?t l??ng cao, cung ?ng cho c? th? tr??ng n?i ??a v qu?c t?. K?t h?p gi?a cng ngh? ???c c?p b?ng sng ch? v kinh nghi?m, MPM chng ti t? ho c th? pht tri?n v t?o ra nh?ng s?n ph?m tin ti?n v?i gi c? c?nh tranh cho qu khch hng ton c?u.

Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n trong su?t

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng ty TNHH Lin doanh Ph M? H?ng lm L? kh?i cng & k k?t h?p ??ng tn d?ng 1.200 t? VN? Trung tm mua s?m H? Bn Nguy?t (Crescent Mall)- g?n k? khu Crescent Residence v Crescent Plaza ?ang ???c hon t?t c?a ton b? d? n t?i Khu Trung tm Th??ng m?i Ti chnh Qu?c t? trong Khu ? th? Ph M? H?ng.

D? n v?i t?ng di?n tch 112.000m2, v t?ng v?n ??u t? xy d?ng 200 tri?u ? la M?.

Crescent Mall l trung tm mua s?m l?n, hi?n ??i t?i Vi?t Nam, v ???c xy d?ng ??t tiu chu?n qu?c t? v?i di?n tch sn cho thu 44.000m2 trong giai ?o?n ??u.


Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng ty TNHH MTV D?ch v? cng ch qu?n G V?p do UBND Thnh Ph? H? Ch Minh lm ch? s? h?u, ho?t ??ng theo lu?t doanh nghi?p v?i s? v?n ?i?u l? 24.655.000.000 ??ng.

Tr?i qua h?n 15 n?m hnh thnh v pht tri?n, t? ch? ch? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh cng ch, hi?n nay cng ty TNHH MTV D?ch v? cng ch qu?n G V?p ? c nh?ng b??c pht tri?n v??t b?c, quy m ???c m? r?ng, pht tri?n thm nhi?u l?nh v?c ho?t ??ng, gi?i quy?t vi?c lm v t?o thu nh?p ?n ??nh cho g?n 600 lao ??ng.


V?i th? m?nh v? nhn l?c v h? th?ng my mc, ph??ng ti?n chuyn dng hi?n ??i, hng n?m Cng ty lun hon thnh v??t m?c cc ch? tiu v? doanh thu v l?i nhu?n do UBND Thnh ph? giao, ??ng th?i ch? ??ng m? r?ng ngu?n khch hng nh?m gia t?ng hi?u qu? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh.

Xem tiếp...
 

Villa Park

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

D? n Villa Park t?a l?c t?i Ph??ng Ph H?u, Qu?n 9 - gip ranh Qu?n 2 v c?n k? cc tuy?n ???ng huy?t m?ch Vnh ?ai Trong, ???ng cao t?c Long Thnh - D?u Giy ?ang ???c tri?n khai thi cng. V?i nh?ng tuy?n ???ng ny, kho?ng cch t? d? n ??n khu v?c Qu?n 2, Qu?n 7 v Trung tm thnh ph? ngy cng g?n h?n.

Ti?n ch t?i Villa Park

- H? b?i: Khu v?c h? b?i, Jacuzzi v?i t?ng di?n tch trn 2113m3 l n?i b?n ??m mnh th? gin ??y s?ng khoi sau nh?ng c?ng th?ng v ng?t ng?t c?a trung tm thnh ph?.


- Cu l?c b? th? thao: Sn tennis - cu l?c b? th? thao gip b?n ch?m cht v? ??p v s?c kh?e c?a b?n thn, gia ?nh.

Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Khu Lin h?p X? l Ch?t th?i r?n ?a Ph??c ???c xy d?ng trn khu v?c ??t m?m ?m ??t thu?c x ?a Ph??c, huy?n Bnh Chnh, TP.HCM, mi?n Nam, Vi?t Nam.


M?t bi chn l?p theo qui ??nh v tiu chu?n c?p II c?a bang California ?ang ???c xy d?ng t?i Khu Lin H?p. Trong giai ?o?n I c?a d? n, m?t Bi chn l?p c di?n tch kho?ng 30,6 hcta v th? tch khng gian kho?ng 3 tri?u m3 ? ???c xy d?ng. Bi chn l?p giai ?o?n I ???c thi?t k? v?i cng su?t 10.000 t?n rc th?i/ngy, hi?n ?ang nh?n x? l 3.000 t?n /ngy cho thnh ph? H? Ch Minh v 20 t?n/ngy cho Long An.

Xem tiếp...
 
Các bài viết khác...


Trang 10 trong tổng số 19

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay304
mod_vvisit_counterT?ng1209398

Chúng ta có: 20 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?