Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

C?a s?, c?a ?i b?ng nh?a uPVC

alt

??n gi : ( Ch?a bao g?m VAT)

altT? 2.600.000 VN?. p d?ng cho thanh Profile Rehau, Ph? ki?n kim kh c?a hng GU/ROTO ( C?ng ha lin bang ??c). Thp gia c??ng dy 1.4- 2.0 mm.

T? 1.600.000 VN?. p d?ng cho thanh Shide Profile / Euro Profile , Ph? ki?n kim kh c?a hng GQ ( Trung Qu?c ). Thp gia c??ng dy 1.4-2.0 mm.

Gi?i thi?u :

C?m nh?n s? khc bi?t hon h?o, m?t v? ??p sang tr?ng v ti?n l?i cho khng gian s?ng c?a b?n

H? th?ng c?a s? v c?a ?i s? d?ng thanh u-PVC l?n ??u tin ???c s?n xu?t t?i c?ng ha lin bang ??c vo nh?ng n?m 1960. V?i h?n n?m th?p k? ???c tr?i nghi?m, h? c?a s? v c?a ?i s? d?ng thanh u-PVC ? ch?ng minh kh? n?ng ch?u ??ng ???c trong m?i ?i?u ki?n th?i ti?t, kh h?u kh?c nghi?t nh?t t? nh?ng vng gi l?nh c?a n??c Nga cho t?i nh?ng vng nng g?t ? trung ?ng m khng h? b? bi?n mu,vng ?, lo ha hay r?n n?t.

Thch th?c v?i cc quan ni?m truy?n th?ng ?? v??n t?i nh?ng sng t?o ?ch th?c. ? chnh l s? khc bi?t n?i tr?i c?a thanh u-PVC

alt

B?n lu d??i m?i ?i?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t kh? n?ng khng b? bi?n d?ng ? nhi?t ?? -30oC ??n 82oC, khng c d?u hi?u gi?m ?? c?ng t? nhin, kh nng ch?y v s? t? ngu?i khi lo?i b? ngu?n nhi?t nh? s? d?ng cc ch?t ph? gia cao c?p nh? Titan ?ioxt.. gip ch?ng l?i m?i tc ??ng kh?c nghi?t c?a th?i ti?t ??ng th?i ng?n ch?n hon ton tc ??ng c?a tia t? ngo?i.

Cch nhi?t v ti?t ki?m n?ng l??ng h? s? cch nhi?t K 2,2-2,9.

Chng th?m tuy?t ??i nh? cng ngh? hn gc Computer ha chnh xc tuy?t ??i v h? gio?ng cao su EPDM kp ???c g?n xung quanh cnh v khung c?a.

Cch m: V?i c?u trc ?a khoang bn trong c?a thanh PVC-U k?t h?p v?i k?t c?u kha ?a ?i?m v l?p gio?ng kp gip gi?m ?? truy?n m t?i 8 l?n (m?c truy?n m gi?m t? 33-44dB).

Ch?ng ?n mn: c kh? n?ng ch?ng l?i m?i tc nhn ?n mn trong nh?ng vng kh h?u c ?? ?m cao.

alt

Kh? n?ng ch?ng chy nh? cng th?c pha tr?n ??c quy?n . Thanh uPVC ??m b?o an ton tuy?t ??i cho ngi nh c?a b?n.

V? ??p sang tr?ng cho m?i khng gian s?ng v c?m gic an tm v? ch?t l??ng v?i b? m?t tr?ng, sng bng, m?n v gc hn chnh xc l?u gi? gi tr? theo th?i gian m khng c?n ??n s? b?o v? c?a b?t k? l?p s?n ph? no.

Thn thi?n v?i mi tr??ng v con ng??i.

C?a dnh cho nhi?u th? h?.

B?n s? ng?c nhin v s?n ph?m ???c k?t h?p hi ho gi?a s? v?ng ch?c v phong cch thi?t k?. V?i v?i h? c?a uPVC b?n s? ???c tho? s?c thi?t k?, t?o cho ngi nh c?a b?n m?t ?n t??ng ??c ?o. L?p b?o v? bn ngoi gip b?n an tm khng c?n b?o d??ng m v?n ??m b?o tu?i th? c?a s?n ph?m.

altaltaltaltalt

H? c?a tr??t

V?i tnh ch?t ??n gi?n m hi?n ??i,s? k?t h?p kho lo v hi ha gi?a cc y?u t? c?u trc v v?t li?u, kh v nh sng. altH? c?a tr??t s? d?ng thanh u-PVC thi?t k? ti?t ki?m khng gian, g?n v ??p gip b?n t?n d?ng t?i ?a khng gian v mang ??n s? hi ha trong ngi nh b?n. K?t h?p v?i h? kha ?a ?i?m t?o cho h? c?a ny c ??c tnh b?n v?ng v an ton ch?ng l?i m?i ?? ??t nh?p t? bn ngoi.

Ti?t ki?m khng gian ?ng m? c?a,thch h?p v?i nh?ng c?a c b? ngang r?ng khi m? m khng ?nh h??ng ??n bi tr n?i th?t trong nh.

Khng b? gi lm va ??p cnh c?a.

Ph h?p cho nh?ng v? tr c?a ng?n cc phng l?n ho?c c?a ra sn v??n.

H? c?a l?t v m? quay

S? k?t h?p tuy?t v?i gi?a tnh n?ng sang tr?ng c?a n?i th?t, v? ??p bn ngoi quy?n r? ??n khng ng? v m?t quan ?i?m thi?t k? ??y c tnh. H? c?a l?t v m? quay s? d?ng thanh u-PVC s? th?c s? thay ??i cu?c s?ng c?a b?n khi b?n th?c s? quan tm ??n y?u t? th?m m? v s? thu?n ti?n trong khng gian s?ng hi?n ??i.

C?a c th? m? t? do v cho php l?t ?? l?u thng khng kh.

altThm vo ? h? gio?ng cao su kp ???c g?n bao quanh khung v cnh,k?t h?p v?i kha ?a ?i?m t?o cho c?a khng nh?ng an ton m cn ti?t ki?m ?ng k? n?ng l??ng

C ?? kn kht cch m cch nhi?t cao thu?n ti?n cho vi?c lau chi,b?o d??ng c?a. Ph h?p v?i nh?ng v? tr b? gi?i h?n khng gian m? bn ngoi. C th? l?p b?n l? 2D, b?n l? ch? A ?? m? quay ho?c h?t ra ngoi.

M? l?t ?? ?n gi, thng thong m v?n gi? ???c v? kn ?o an ton tuy?t ??i cho ngi nh c?a b?n.

C?a ?i hai cnh v m?t cnh m? quay

C?a ngy nay khng cn l m?t v?t d?ng thng th??ng n?a m ? tr? thnh m?t gi tr? kh?ng ??nh ??ng c?p v phong cch c?a ch? nhn. S? k?t h?p hon h?o gi?a v? ??p hon m? v cng ngh? tuy?t v?i c?a h? c?a ?i hai cnh v m?t cnh m? quay s? d?ng thanh u-PVC ?? s?c thu ht b?t c? nh nhn no. ???c thi?t k? c ?? kn kht cao,?a d?ng v? ch?ng lo?i v kh? n?ng cch m cch nhi?t t?i ?a,kch th??c thanh uPVCl?n t?o nn s? v?ng ch?c v sang tr?ng cho ngi nh c?a b?n.

altCc lo?i c?a khc dng cho trong nh v ngoi tr?i s? d?ng thanh u-PVC Khung v thn c?a ???c thi?t k? c kh? n?ng ch?u ??ng m?a n?ng khng b? vng ?, b?c mu .V v?n gi? nguyn ??c tnh v?n c nh? cch m, cch nhi?t, ng?n b?i v ti?t ki?m n?ng l??ng.

Ph? ki?n kim kh cho c?a nh?a u-PVC ???c nh?p kh?u t? cc hng s?n xu?t hng ??u th? gi?i nh? GU,WINKHAUS,ROTO,SEIGENIA,GQ. ??m b?o cho b?n s? d?ng nh?ng s?n ph?m c ch?t l??ng cao, ch?c ch?n, nh? nhng,an ton v d? s? d?ng.

L?a ch?n knh cho c?a nh?a u-PVC

Ti?t ki?m n?ng l??ng v t?n h??ng s? an ton ... ??n gi?n l m?t c?m gic tuy?t v?i.

L?a ch?n v?t li?u trong vi?c xy m?i hay trang tr l?i ngi nh c?a b?n th??ng l m?t quy?t ??nh ko di hng n?m. V v?y, ?i?m ??c bi?t quan tr?ng l b?n c?ng ph?i cn nh?c l?a ch?n c? knh c?a s? n?a. Xu h??ng nh? an ton v ti?t ki?m n?ng l??ng v?n l nh?ng d?u ?n ch? ??o trong vi?c xy d?ng nh c?a trong nh?ng th?p k? ti?p theo. V v?y, khi pht tri?n c?a s? b?ng ch?t d?o, chng ti lun h??ng t?i s? ng?n ch?n ??t nh?p t?i ?u v?i l?p knh ch?u nhi?t v ch?ng ?n cao.

altKnh l m?t ph?n khng th? thi?u trong c?a nh?a u-PVC, n c vai tr r?t quan tr?ng v n cho php nh sng v n?ng l??ng m?t tr?i th?m th?u vo c?n phng trong khi v?n ng?n ch?n ch?ng t?n th?t nhi?t, knh khng nh?ng gp ph?n lm t?ng v? ??p c?a c?a m cn ??m b?o tnh an ton cho ngi nh c?a b?n. C r?t nhi?u lo?i knh ?? b?n c th? ch?n l?a, knh h?p hai l?p ?p ?ng kh? n?ng cch m,cch nhi?t. Knh dn hai l?p ph h?p cho cc nh cao t?ng b?i tnh ch?u l?c v ch?u gi,??m b?o an ton khi l?p rp trn cao. C b?n lo?i knh m b?n c th? ch?n l?a:

a-Knh m?t l?p thng th??ng thch h?p cho cc lo?i c?a nh? hay vch ng?n nh? trong nh m m khng c?n mang tnh b?o v? cao.

b-Knh m?t l?p c??ng l?c: l lo?i knh thng th??ng ???c ??a qua l ti,c kh? n?ng ch?u ???c va ??p m?nh.N?u b? v? th v? v?n,khng b? v? thnh t?ng m?nh,an ton h?n cho ng??i s? d?ng.

c-Knh dn hai l?p an ton: g?m t? hai ??n b?n l?p knh ???c lin k?t v?i nhau b?i keo ??c ch?ng trong su?t c kh? n?ng ch?u ??ng ???c va ??p m?nh. Nh? l?p keo ??c ch?ng,khi x?y ra va ??p m?nh knh ch? b? r?n,v?n ??ng v?ng trong khung c?a m khng b? v? thnh m?nh v?n.
altd-H?p knh: L hai l?p knh ??n ???c ghp cch nhau m?t khe h? ?? b?m kh tr? vo. ?u ?i?m c?a lo?i knh h?p ? l kh? n?ng cch m cch nhi?t t?i ?u ti?t ki?m n?ng l??ng gip b?n ti?t ki?m nh?ng kho?n chi khng ?ng c.

S? ?m p v an ton - Nng niu c?m gic th? gin c?a b?n !

Khng ch? xem ngi nh nh? m?t cng trnh ki?n trc m cn l n?i ?? chng ta c th? tm th?y s? an ton v tho?i mi. Chng ti cung c?p cc gi?i php ??c ?o v?i cc ki?u c?a ?i v c?a s? ???c thi?t k? ??c bi?t cng kh? n?ng cch m v ch?u ??ng ???c th?i ti?t kh?c nghi?t.

B?n ?ang s?ng trong m?t trung tm thnh ph?,sau m?t ngy lm vi?c b?n r?n v c?ng th?ng,b?n mu?n h??ng th? s? yn t?nh trnh xa ci nng c?a ma h v s? l?nh gi c?a ma ?ngGi? ?y b?n c th? t?n h??ng cng ngh? cao c?p v?i v? ??p hon h?o c?a c?a nh?au- PVC hon ton n?m trong kh? n?ng c?a b?n. Hy cng t?n h??ng nh?ng gi? pht tuy?t di?u nh?t cng v?i nh?ng ng??i b?n yu th??ng.

altChng ti cung c?p nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao, nghin c?u v t?o nn nh?ng chu?n m?c m?i trong l?nh v?c b?o v? an ton v gi? nhi?t, v?i b??c ??t ph hon ton m?i trong cng ngh? s?n xu?t c?a s? c?a ?i, s? ?em ??n cho b?n c?m gic th? gin tho?i mi, an ton trong chnh ngi nh c?a b?n. Hy cng chng ti th?c hi?n m? ??c v tr t??ng t??ng c?a b?n.

Khng cn c? h?i ??i v?i b?n Tr?m c?p

Theo th?ng k c? 4 ??n 5 pht l?i x?y ra m?t v? ??t nh?p nh ring. Ph?n l?n cc v? vi?c c th? ng?n ch?n ???c nh? cc thi?t b? b?o v? c? h?c.

B?n s? c c?m gic an ton v ???c b?o v? trong chnh ngi nh c?a mnh. ?? gip b?n ng?n ch?n nh?ng v? ??t nh?p qua c?a s?, h? th?ng c?a nh?a u-Pvc c?a chng ti lun ???c trang b? ph? tng b?o v? ??i khng an ton WK2, cc ph? ki?n ch?ng ??t nh?p theo tiu chu?n .

V?i nh?ng dy truy?n s?n xu?t hi?n ??i chnh xc tuy?t ??i v t? ??ng ha hon ton trong m?i cng ?o?n t? khu l?a ch?n v ?nh gi nguyn li?u cho ??n giai ?o?n ?ng gi thnh ph?m t?i nh my c?ng v?i b? dy trong nhi?u n?m kinh nhi?m nn ch?t l??ng c?a. H? c?a s? v c?a ?i s? d?ng thanh u- PVC c?a chng ti, ? chi?m tr?n ni?m tin c?a cc ki?n trc s? v ch? nhn cc ngi nh trn m?i mi?n ??t n??c.

Cng v?i ??i ng? nhn vin K? thu?t chuyn nghi?p, Nhn vin kinh doanh c ki?n th?c phong ph v? m?t k? thu?t. B? ph?n t? v?n khch hng lun s?n sang ti?p ?n cc ki?n trc s? v cc chuyn gia gi?i.

Hy lin h? v?i chng ti thng qua cc ??i l g?n nh?t

alt

B?o hnh : 2- 5 n?m cho thanh u-PVC v 1-2 n?m cho cc linh ki?n khc c?a c?a.

Cng tc b?o hnh b?o tr 24h/24h ???c ph?c v? b?i chnh hng ho?c h? th?ng phn ph?i c m?t ? kh?p cc t?nh thnh trong c? n??c

Chnh sch c?a chng ti l lin t?c pht tri?n v? cng ngh? v c?i ti?n k? thu?t , do ? cng ty c quy?n thay ??i thng s? k? thu?t m khng c?n thng bo tr??c.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay276
mod_vvisit_counterT?ng1209370

Chúng ta có: 8 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?