Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng ty Lock&Lock v?a t? ch?c l? hon cng nh my th?y tinh ch?u nhi?t t?i khu cng nghi?p M? Xun A2, t?nh B R?a V?ng Tu v?i m?c tiu xy d?ng th? tr??ng s?n xu?t chi?n l??c c?a s?n ph?m th?y tinh ch?t l??ng cao t?i Vi?t Nam.

Kh?i cng t? thng 01/2011 v ch? trong vng 11 thng nh my th?y tinh ch?u nhi?t Lock&Lock ? hon t?t v?i di?n tch 150,116m2 v n?ng su?t l 10,000 t?n s?n ph?m th?y tinh ch?u nhi?t m?i n?m (t??ng ???ng 22,000,000 s?n ph?m).


?y l cng trnh nh my th?y tinh ch?u nhi?t ??u tin t?i Vi?t Nam v Lock&Lock hy v?ng cng trnh s? tr? thnh nh my th?y tinh ch?u nhi?t ch? l?c trong ton b? khu v?c ?ng Nam .

L? hon cng ? di?n ravo ngy 29/12/2012 v?i s? tham d? c?a ng Kim Chun-IL, Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? Lock&Lock, ng Oh Jae Hak, T?ng Lnh s? qun Hn Qu?c t?i Vi?t Nam, ng L V?n X??ng, Ch? t?ch UBND huy?n Tn Thnh, ng V V?n Nam, Tr??ng Ban Qu?n l khu CN Ti?n Giang, ng Nguy?n V?n M?n ch? t?ch UBND huy?n Tn Ph??c (t?nh Ti?n Giang) cng ton th? nhn vin v quan khch.

So v?i th?y tinh thng th??ng, th?y tinh ch?u nhi?t c kh? n?ng ch?u ??n 400oC nn c th? s? d?ng ???c trong l vi sng v l n??ng m khng x?y ra hi?n t??ng v? b? nh? nhi?u lo?i th?y tinh trn th? tr??ng. Tuy nhin, chi ph s?n xu?t th?y tinh ch?u nhi?t r?t l?n c?ng v?i qu trnh s?n xu?t ph?c t?p nn hi?n t?i c r?t t nh?ng doanh nghi?p ??u t? s?n xu?t dng s?n ph?m ny. Ngy nay, xu h??ng s? d?ng l n??ng ?? sng t?o cc mn ?n m?i l? ?ang d?n pht tri?n ? cc n??c Chu v cc n??c ti?n ti?n trn th? gi?i, do ? v?n ?? an ton c?a v?t d?ng th?y tinh c?ng ???c ng??i tiu dng v nh s?n xu?t ??c bi?t quan tm nhi?u h?n.

S?n ph?m th?y tinh ch?u nhi?t c?a Lock&Lock hi?n l s?n ph?m th?y tinh ???c ?a chu?ng t?i cc qu?c gia pht tri?n trn th? gi?i b?i tnh ch?u nhi?t cao, an ton, b?n v ??p. Doanh thu c?a dng s?n ph?m th?y tinh chi? nhi?t Lock&Lock t?i vi?t Nam t?ng g?p 3 l?n so v?i cng k n?m ngoi, ?i?u ? cho th?y t? l? nhu c?u c?a ng??i tiu dng v t? l? t?ng tr??ng ?ng k? ??i v?i dng s?n ph?m th?y tinh ch?u nhi?t.

Theo ng Hong Ki Huyn, T?ng gim ??c Lock&Lock t?i Vi?t Nam: Vi?t Nam l ??a ?i?m s?n xu?t chi?n l??c v?i ngu?n nhn l?c d?i do, ngu?n ti nguyn phong ph v l ??t n??c c t? l? t?ng tr??ng kinh t? h?ng n?m lun ??t m?c t? 6% ~ 8%. Bn c?nh ?, Vi?t Nam cn l m?t th? tr??ng tiu th? m?t ti?m n?ng v h?n. Cng v?i nh my Lock&Lock Nh?n Tr?ch (t?nh ??ng Nai), nh my Lock&Lock t?i t?nh B R?a V?ng Tu v g?n 20 c?a hng ring, Lock&Lock ?ang c? g?ng pht tri?n ngy cng v?ng m?nh t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay349
mod_vvisit_counterT?ng1209443

Chúng ta có: 15 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?