Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


altCng ngh? s?n t?nh ?i?n (Electro Static Power Coating Technology) l cng ngh? hi?n ??i ???c pht minh b?i TS. Erwin Gemmer vo ??u th?p nin 1950. Qua nhi?u c?i ti?n b?i cc nh khoa h?c, cc nh s?n xu?t ch? t?o v? thi?t b? v b?t s?n ? gip cho cng ngh? s?n t?nh ?i?n ngy cng hon ch?nh v? ch?t l??ng v m?u m t?t h?n.
C 2 lo?i cng ngh? s?n t?nh ?i?n:

-Cng ngh? s?n t?nh ?i?n kh (s?n b?t): ?ng d?ng ?? s?n cc s?n ph?m b?ng kim lo?i: s?t thp, nhm, inox...
- Cng ngh? s?n t?nh ?i?n ??t (s? d?ng dung mi): ?ng d?ng ?? s?n cc s?n ph?m b?ng kim lo?i, nh?a g?,...
M?i cng ngh? ??u c nh?ng ?u khuy?t ?i?m khc nhau:
-??i v?i cng ngh? s?n t?nh ?i?n ??t th c kh? n?ng s?n ???c trn nhi?u lo?i v?t li?u h?n, nh?ng l??ng dung mi khng bm vo v?t s?n s? khng thu h?i ???c ?? ti s? d?ng, c gy nhi?m mi tr??ng do l??ng dung mi d?, chi ph s?n cao.
- ??i v?i cng ngh? s?n kh ch? s?n ???c cc lo?i v?t li?u b?ng kim lo?i, nh?ng b?t s?n khng bm vo v?t s?n s? ???c thu h?i (trn 95%) ?? ti s? d?ng, chi ph s?n th?p, t gy nhi?m mi tr??ng.

Dy chuy?n thi?t b? s?n t?nh ?i?n d?ng b?t. Thi?t b? chnh l sng phun v b? ?i?u khi?n t? ??ng , cc thi?t b? khc nh? bu?ng phun s?n v thu h?i b?t s?n; bu?ng h?p b?ng tia h?ng ngo?i tuy?n (ch? ?? h?p ?i?u ch?nh nhi?t ?? v ??nh gi? t? ??ng t?t m?) . My nn kh ,my tch ?m kh nn .. Cc b?n ch?a ha ch?t ?? x? l b? m?t tr??c khi s?n ???c ch? t?o b?ng v?t li?u composite.
S? ?? qui trnh cng ngh? s?n t?nh ?i?n:
X? l b? m?t H?p Phun s?n S?y Thnh ph?m
- X? l b? m?t: V?t s?n ph?i ???c x? l b? m?t tr??c khi s?n qua cc b??c sau: T?y d?u ,R?a n??c ch?y trn, T?y g? , R?a n??c ch?y trn, ??nh hnh, Phosphat k?m , R?a n??c.
- H?p: H?p kh v?t s?n sau khi x? l b? m?t.
- Phun s?n: p d?ng hi?u ?ng t?nh trong qu trnh phun s?n c b? ?i?u khi?n trn sng, c th? ?i?u ch?nh l??ng b?t phun ra ho?c ?i?u ch?nh ch? ?? phun s?n theo hnh dng v?t s?n.

- S?y: V?t s?n sau khi s?n ???c ??a vo bu?ng s?y. Ty theo ch?ng lo?i thng s? k? thu?t c?a b?t s?n m ??t ch? ?? s?y t? ??ng thch h?p (nhi?t ?? s?y 150oC - 200oC, th?i gian s?y 10 - 15 pht).
- Cu?i cng l khu ki?m tra, ?ng gi thnh ph?m.
Do trong qui trnh x? l b? m?t t?t, qui trnh phosphat k?m bm ch?c ln b? m?t kim lo?i, nn s?n ph?m sau khi s?n t?nh ?i?n c kh? n?ng ch?ng ?n mn cao d??i tc ??ng c?a mi tr??ng.
Mu s?c c?a s?n ph?m s?n t?nh ?i?n r?t ?a d?ng v phong ph nh? s?n bng hay nhm s?n, vn ba hay nh? b?c... V v?y, s?n ph?m s?n t?nh ?i?n c th? ?p ?ng cho nhu c?u trong nhi?u l?nh v?c c ?? b?n v th?m m? cao, ??c bi?t l ??i v?i cc m?t hng dn d?ng, trang tr n?i th?t, thi?t b? d?ng c? trong ngnh gio d?c, y t?, xy d?ng, ?i?n l?c,...
TH? NO L B?T S?N T?NH ?I?N:
Khi ni?m v? B?t s?n t?nh ?i?n: alt
B?t s?n t?nh ?i?n l nguyn li?u dng trong cng ngh? s?n t?nh ?i?n, bao g?m 3 thnh ph?n chnh l nh?a, b?t mu v ch?t ph? gia.
Phn lo?i B?t s?n t?nh ?i?n: B?t s?n t?nh ?i?n hi?n nay g?m 04 lo?i ph? bi?n: Bng (Gloss), M? (Matt), Ct (Texture), nh?n (Wrinkle) s? d?ng cho hai ?i?u ki?n trong nh v ngoi tr?i.
?i?u ki?n b?o qu?n: Nh? ? ni ? trn, ?i?u ki?n ?? b?o qu?n b?t s?n t?nh ?i?n r?t an ton v khng s? chy n? do n l d?ng b?t kh khng ch?a dung mi v khng t?n nhi?u chi ph, ch? c?n ?p ?ng ??y ?? cc ?i?u ki?n sau l chng ta c th? b?o qu?n b?t s?n an ton v hi?u qu? nh?t: - ?? n?i kh ro, thong mt - Nhi?t ?? b?o qu?n d??i 33C (r?t ph h?p v?i th?i ti?t v kh h?u c?a Vi?t Nam) - Ch? nn ch?t ln cao t?i ?a l 5 l?p
TH? NO L CNG NGH? S?N T?NH ?I?N?
Khi ni?m v? s?n t?nh ?i?n:
H?u h?t cc nh khoa h?c trn th? gi?i ??u cng nh?n r?ng: hi?m c m?t cng ngh? hi?n ??i no ???c pht minh v ??a vo s? d?ng ph?c v? s?n xu?t, thay th? cho cng ngh? c? m cho ch?t l??ng cao, v?a h? gi thnh s?n ph?m nh?ng chi ph ??u t? lc ban ??u l?i nh? cng ngh? c? ? l S?n T?nh ?i?n. S?n t?nh ?i?n cn ???c g?i l s?n kh v tnh ch?t ph? ? d?ng b?t c?a n v khi s? d?ng n s? ???c tch m?t ?i?n tch (+) khi ?i qua m?t thi?t b? ???c g?i l sng s?n t?nh ?i?n, ??ng th?i v?t s?n c?ng s? ???c tch m?t ?i?n tch (-) ?? t?o ra hi?u ?ng bm dnh gi?a b?t s?n v v?t s?n. S?n T?nh ?i?n l cng ngh? khng nh?ng cho ta nh?ng ?u ?i?m v? kinh t? m cn ?p ?ng ???c v? v?n ?? mi tr??ng cho hi?n t?i v t??ng lai v tnh ch?t khng c ch?t dung mi c?a n. Do ? v? v?n ?? nhi?m mi tr??ng trong khng kh v trong n??c hon ton khng c nh? ? s?n n??c.
L?ch s? hnh thnh b?t s?n t?nh ?i?n:
Nguyn l ph? s?n b?ng h?p ch?t h?u c? (organic Polymer) d?ng b?t ???c gia nhi?t v ph? ln b? m?t kim lo?i ???c nghin c?u v ??a vo p d?ng th? t?i Chu u b?i nh khoa h?c Ti?n s? Dr. Erwin Gemmer vo ??u th?p nin 1950, nh?ng mi ??n kho?ng n?m 1964 th qui trnh S?n T?nh ?i?n (Electrostatic Powder Spray) m?i thnh cng v ???c th??ng m?i ha r?i ???c s? d?ng r?ng ri cho ??n ngy nay. Qua nhi?u th?p nin ???c ?ng gp, c?i ti?n b?i cc nh khoa h?c v cc nh s?n xu?t v? cch ch? bi?n b?t s?n ? gip cho cng ngh? S?n T?nh ?i?n ngy cng hon ch?nh v? ch?t l??ng v m?u m t?t h?n .
D??i ?y l ph?n tm t?t qua nhi?u th?p nin c?a S?n T?nh ?i?n c?ng nh? ?nh h??ng r?ng ri c?a n:
1966 1973 B?n lo?i ha h?c kh?i ?i?m- Epoxy, Hybrid, Polyurethane, v TGIC - ???c gi?i thi?u trn th? tr??ng. M?t vi lo?i Melamine v Acrylic v?n ch?a thnh cng . ??u th?p nin 1970 S?n T?nh ?i?n pht tri?n nhanh v ???c s? d?ng r?ng ri ? Chu u.
??u th?p nin 1980 Pht tri?n nhanh v ???c s? d?ng r?ng ri ? B?c M? v Nh?t.
Gi?a th?p nin 1980 Pht tri?n nhanh v ???c s? d?ng r?ng ri ? Vi?n ?ng (th?m L?c ??a Thi Bnh D??ng).
1985 1993 Nh?ng lo?i b?t s?n m?i ???c gi?i thi?u trn th? tr??ng. C ?? lo?i Acrylic v h?n h?p c?a nh?ng lo?i b?t s?n ???c tung ra.

altL?i ?i?m c?a cng ngh? s?n t?nh ?i?n:
a. V? kinh t?: - 99% s?n ???c s? d?ng tri?t ?? (b?t s?n d? trong qu trnh phun s?n ???c thu h?i ?? s? d?ng l?i). - Khng c?n s?n lt - Lm s?ch d? dng nh?ng khu v?c b? ?nh h??ng khi phun s?n hay do phun s?n khng ??t yu c?u. - Ti?t ki?m th?i gian hon thnh s?n ph?m
b. V? ??c tnh s? d?ng: - Quy trnh s?n c th? ???c th?c hi?n t? ??ng ha d? dng (dng h? th?ng phun s?n b?ng sng t? ??ng). - D? dng v? sinh khi b?t s?n bm ln ng??i th?c hi?n thao tc ho?c cc thi?t b? khc m khng c?n dng b?t c? lo?i dung mi no nh? ??i v?i s?n n??c.
c. V? ch?t l??ng: - Tu?i th? thnh ph?m lu di - ?? bng cao - Khng b? ?n mn b?i ha ch?t ho?c b? ?nh h??ng c?a tc nhn ha h?c hay th?i ti?t. - Mu s?c phong ph v c ?? chnh xc
V cn r?t nhi?u l?i ?i?m khc n?a m chnh ng??i s? d?ng trong qu trnh ?ng d?ng cng ngh? s?n t?nh ?i?n s? nh?n th?y.
L?i ch gi?a s?n t?nh ?i?n v s?n d?u:
S?n T?nh ?i?n d?ng b?t l ph??ng php s?n t t?n km nh?t trn gi thnh s?n ph?m m trong nh?ng k? thu?t s?n hi?n t?i trn th? gi?i ?ang s? d?ng (k? c? s?n t?nh ?i?n d?ng n??c).
CH?C N?NG B?T S?N T?NH ?I?N S?N N??C ,S?N D?U YU C?U K? THU?T
Kh? n?ng ch?u nhi?t cao v t b? ?nh h??ng mi tr??ng (bao g?m nng v l?nh)
C kh? n?ng ?i?u ch?nh ???c ?? dy m?ng c?a s?n ?? bao ph? b? m?t cao
D? b? ?nh h??ng c?a mi tr??ng (tr?i l?nh th b? m?t s?n co l?i) Kh ?i?u ch?nh ?? dy m?ng c?a s?n ?? bao ph? th?p (khng th? s?n nh?ng v?t c gc c?nh ph?c t?p)
KINH T? Thu h?i v ti s? d?ng 99% ?? bm cao (t? l? th?t thot t) Thu h?i ch? v v?n ?? mi tr??ng, khng th? ti s? d?ng l?i. ?? bm th?p (t? l? th?t thot cao kho?ng 60%)
??C TNH S? D?NG
Khng s? d?ng dung mi: khng gy nhi?m mi tr??ng ?ng d?ng ???c trong nhi?u l?nh v?c cng nghi?p khc nhau (cng nghi?p hng khng, cng nghi?p hng h?i, cng nghi?p xy d?ng)
D? dng t? ??ng ho ti?t ki?m ???c chi ph nhn cng
D? dng l?u tr? Khng yu c?u cng nhn c tay ngh? cao (khi khng ??t yu c?u c th? lm l?i d? dng)
Ph?i s? d?ng dung mi: gy nhi?m mi tr??ng H?n ch? ?ng d?ng trong nhi?u l?nh v?c Kh xy d?ng h? th?ng t? ??ng ha c?n nhi?u nhn cng chi ph cao
Kh kh?n trong vi?c l?u kho( c th? x?y ra chy n?)
Yu c?u cng nhn tay ngh? cao v khng th? s?a ??i n?u v?t s?n khng ??t yu c?u
THNH PH?M T?o ra thnh ph?m nhanh (kho?ng 10 15 pht). Tu?i th? trung bnh s?n ph?m cao (4 5 n?m) C kh? n?ng cch ?i?n T?o ra thnh ph?m ch?m, m?t nhi?u th?i gian (ph?i ph? thu?c th?i ti?t)
Tu?i th? trung bnh s?n ph?m th?p Khng c kh? n?ng cch ?i?n Qua b?ng so snh trn ta th?y s?n t?nh ?i?n gip ta ti?t ki?m ???c r?t nhi?u chi ph trong s?n xu?t, chi ph nhn cng v s?n ph?m khi s? d?ng s?n t?nh ?i?n g?p nhi?u thu?n l?i trong vi?c xu?t kh?u h?n so v?i s?n n??c khi qua th? tr??ng Chu Au v Chu M?.
?NG D?NG C?A CNG NGH? S?N T?NH ?I?N:
Hi?n nay cng ngh? s?n t?nh ?i?n ???c ?ng d?ng r?ng ri trong r?t nhi?u ngnh cng nghi?p nh?: cng nghi?p hng h?i, cng nghi?p hng khng, cng nghi?p ch? t?o xe h?i v xe g?n my, ??n cc l?nh v?c nh? s?n trang tr, xy d?ng cng nghi?p, xy d?ng dn d?ng,
QUI TRNH S?N XU?T B?T S?N T?NH ?I?N:
H? TH?NG THI?T B? ?NG D?NG CNG NGH? S?N T?NH ?I?N:
X? l b? m?t: Bao g?m 4 b? ha ch?t: B? ch?a ho ch?t t?y d?u m? B? ch?a axt t?y g? st B? ch?a ho ch?t ??nh hnh b? m?t B? ch?a ho ch?t ph?t pht ho b? m?t V 3 b? n??c dng ?? x? l b? m?t v?t li?u ???c s?n tr??c khi ??a vo phun s?n, nh?m m?c ?ch t?o hi?u qu? bm dnh th?t cao cho b?t s?n.
Thi?t b? phun s?n: g?m sng s?n v b? ?i?u khi?n Sng s?n: c 2 lo?i: - Sng s?n c?m tay - Sng s?n t? ??ng
B? ?i?u khi?n: g?m - L s?y - Bu?ng phun s?n - Thi?t b? thu h?i - My ry b?t
QU TRNH PHUN S?N: Quy trnh cng ngh? h? th?ng s?n t?nh ?i?n b?t g?m 4 b??c c? b?n sau: X? l b? m?t (Pre-treatment) Lm kh (Drying) Phun s?n (Spray Painting) S?y (Paint Baking) Cc b??c chi ti?t c?a quy trnh:
B??c 1: X? l b? m?t s?n ph?m tr??c khi s?n: S?n ph?m (kim lo?i) tr??c khi s?n t?nh ?i?n ph?i ???c x? l b? m?t. Thng th??ng s?n ph?m ???c s?n t?nh ?i?n l kim lo?i. Ta xt trn b? m?t s?t: Vi?c x? l b? m?t s?n ph?m nh?m mang l?i cc yu c?u sau: S?n ph?m s?ch d?u m? cng nghi?p (do vi?c gia cng c? kh) S?n ph?m s?ch r? st. S?n ph?m khng r? st tr? l?i trong th?i gian ch?a s?n. T?o l?p bao ph? t?t cho vi?c bm dnh gi?a l?p mng s?n v kim lo?i. Do cc yu c?u trn m vi?c x? l b? m?t kim lo?i tr??c khi s?n th??ng ???c x? l theo ph??ng php nhng s?n ph?m vo cc b? ha ch?t. H? th?ng cc b? ha ch?t bao g?m cc b? sau: B? ch?a ha ch?t t?y d?u m?. B? r?a n??c B? ch?a axit t?y r? st, thng th??ng l H2SO4 ho?c HCl. B? r?a n??c. B? ch?a ha ch?t ??nh hnh b? m?t. B? ch?a ha ch?t Photphat ha b? m?t. B? r?a n??c. Cc b? ny ???c xy v ph? nh?a Composite, hay lm b?ng thp khng r?. V?t s?n ???c ??ng trong cc r? lm b?ng l??i thp khng r?, di chuy?n nh? h? th?ng balang ?i?n qua cc b? theo th? t? trn.
B??c 2: S?y kh b? m?t s?n ph?m tr??c khi s?n S?n ph?m sau khi x? l ha ch?t ph?i ???c lm kh tr??c khi s?n, l s?y kh s?n ph?m c ch?c n?ng s?y kh h?i n??c ?? nhanh chng ??a s?n ph?m vo s?n. Thng th??ng l s?y c d?ng hnh kh?i. S?n ph?m ???c treo trn xe gng v ??y vo l. L c ngu?n nhi?t chnh b?ng b?p h?ng ngo?i tuy?n ho?c Burner, nguyn li?u ??t l Gas.
B??c 3: S?n s?n ph?m S?n ph?m sau khi x? l ha ch?t v s?y kh ???c ??a vo bu?ng phun v thu h?i s?n. Do ??c tnh c?a s?n t?nh ?i?n b?t l d?ng s?n b?t, nn kh? n?ng bm dnh c?a s?n ln b? m?t kim lo?i l nh? l?c t?nh ?i?n, chnh v v?y m bu?ng phun s?n cn ?ng m?t vai tr quan tr?ng l thu h?i l??ng b?t s?n d?, b?t s?n thu h?i ???c tr?n thm vo b?t s?n m?i ?? ti s? d?ng. Ph?n thu h?i ny l ??c tnh kinh t? ?u vi?t c?a s?n t?nh ?i?n.
Bu?ng phun s?n c 2 lo?i:
Lo?i 1 sng phun: S? d?ng 1 sng phun, v?t s?n ???c treo, mc b?ng tay vo bu?ng phun.
Lo?i 2 sng phun: V?t s?n di chuy?n trn b?ng t?i vo bu?ng phun, 2 sng phun ? 2 pha ??i di?n phun vo 2 m?t c?a s?n ph?m. ?? s?n v thu h?i b?t s?n, ta c?n c thi?t b? phun s?n t?nh ?i?n, v m?t h? th?ng c?p kh g?m my nn kh v my tch ?m.
B??c 4: S?y ??nh hnh v hon t?t s?n ph?m Sau khi phun s?n, s?n ph?m ???c ??a vo l s?y. Nhi?t ?? s?y: 1800C 2000C trong 10 pht L c ngu?n nhi?t chnh b?ng b?p h?ng ngo?i tuy?n ho?c Burner, nguyn li?u ??t l Gas.
THU H?I B?T SAU KHI S?N:
a. H? th?ng thu h?i: Dng Filter ho?c cyclone
b. Cch s? d?ng l?i b?t thu h?i: ?? c th? s? d?ng b?t thu h?i m?t cch hi?u qu? nh?t ta ph?i tr?n b?t thu h?i v?i b?t m?i theo t? l? 1:1. N?u b?t c l?n t?p ch?t ho?c ?? tch ?i?n y?u ta ph?i s? d?ng my ry b?t.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay312
mod_vvisit_counterT?ng1209406

Chúng ta có: 13 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?