Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altC?a s?, c?a ?i b?ng nh?a li thp UPVC b?n ? t?ng nghe qua lo?i c?a nh?a ny ch?a? tr??c ?y ?? tm ???c m?t lo?i c?a v?a b?n, gi thnh l?i ph?i r? cho ngi nh c?a b?n th?t l kh, no l v?t li?u c?u t?o c?a ? ph?i ch?c ch?n, ch?ng chy, cch ?i?n r?i ph?i ch?u nhi?t t?t. N?u dng c?a g? th s? b? m?i m?t cn dng c?a s?t th l?i s? b? g?, st, ?n mn theo th?i gian. Hin t?i b?n hy yn tm v? nh?ng v?n ?? ny v v?i cng ngh? tin ti?n hi?n ny thi nh?ng yu c?u c?a b?n ? ???c gi?i quy?t m?t cch tri?t ?? khi b?n s? d?ng c?a s?, c?a ?i b?ng nh?a v thp m? k?m uPVC c?a Ventilation. V?y c?a nh?a li thp c nh?ng l?i th? g so v?i cc lo?i c?a thng th??ng v c ?? hi?u qu? khng.

D??i ?y l nh?ng l?i ch khi dng c?a s?, c?a ?i b?ng nh?a li thp UPVC :

a. C kh? n?ng cch ?i?n, cch nhi?t v cch m t?t:

Khi b?n dng C?a s?, c?a ?i b?ng nh?a li thp UPVC cao c?p c ?u ?i?m khc v?i cc lo?i c?a khc nh? g?, nhm ? l cc cch m v nhi?t c?c t?t, nh? h? thanh profile(UPVC) hay cn g?i l thanh c?a nh?a li thp uPVC, h?p knh, gio?ng su... nn c?a nh?a c ?? kht v kn. Do ??c ?i?m ny, nn r?t thch h?p cho cc cng trnh nh ? chung c? ? thnh ph? v?i cc h? gia ?nh c?n s? yn t?nh cao. Ngoi ra, nh?a khng d?n ?i?n nn r?t an ton khi s? d?ng.

b.S? d?ng c?a nh?a li thp s? c ?? ?n ??nh cao khng cong vnh, co ngt do th?i ti?t.

alt?u ?i?m c?a cc lo?i c?a s?, c?a ?i b?ng nh?a li thp uPVC l tu?i th? r?t cao v khng b? ?n mn theo th?i gian ho?c nh?ng lo?i cn trng, nn b?n hy yn tm khi s? ??ng chng m?t cch hi?u qu?. ? Vi?t Nam thanh nh?a UPVC ? ???c nhi?t ??i ho, gip s?n ph?m c?a s?, c?a ?i b?ng nh?a li thp uPVC lun c ?? chnh xc cao v gi? ???c v? ??p ban ??u trong qu trnh s? d?ng theo th?i gian.

3. C kh? n?ng ch?ng chy cao:

Gi?m thi?u t?i ?a vi?c lan truy?n c?a ng?n l?a. V c?a nh?a li thp s?n xu?t b?ng nh?a polyme v ph? gia ch?ng chy nn khi chy s? khng b? b?t l?a, gip b?n an tm khi s? d?ng trong xy d?ng.

4. C?a s?, c?a ?i b?ng nh?a li thp uPVC c tnh kinh t? v ph h?p v?i ti ti?n c?a b?n.

B?n c nhi?u s? ch?n l?a v?i cc gi khc nhau. V?a ti?t ki?m ?i?n, b?n, t s?n s?a, tu b? nh? cc lo?i c?a g?, nhm. Nn khng ph?i tr? m?t kho?n chi ph pht sinh khi s? d?ng.

5. Kch th??c ?a d?ng:

S?n ph?m C?a s?, c?a ?i b?ng nh?a li thp UPVC c?a c th? ?p ?ng t?t c? cc kch c? v thi?t k? t?i Vi?t nam ?p ?ng ???c m?i ki?n trc to nh v?n phng, khch s?n.

altNh?ng ?u ?i?m c?a C?a s?, c?a ?i, s? d?ng nh?a uPVC c?a Ventilation

Cch nhi?t v Ti?t ki?m ?i?n. Trong t?ng ta nh, c?a s? v c?a ?i ?ng m?t vai tr chnh trong vi?c gi? nhi?t ?? ?n ??nh bn trong. V?i h? th?ng c?a thi?t k? ??c bi?t cho m?c ?ch ny, b?n c th? ti?t ki?m ???c r?t nhi?u ?i?n n?ng c?a h? th?ng ?i?u ha.

M?t cch t? nhin, c?a s?, c?a ?i b?ng nh?a li thp UPVC h?i ?? tiu chu?n cch nhi?t p d?ng trong ki?n trc hi?n ??i. V d? dng ??t v??t qua m?i yu c?u kh?t khe c?a b? lu?t ti?t ki?m n?m l??ng c?a chnh ph? CHLB ??c Energieeinsparverordnung (EnEV) [The German Energy Savings Regulation].

H? s? truy?n nhi?t c?a c?a l nhn t? quan tr?ng lin quan ??n ??c tnh cch nhi?t. K?t h?p v?i knh h?p, c?a nh?a li thp ??t ???c kh? n?ng cch nhi?t t?i ?u trn c? s? cng ngh? ?a khoang k?t h?p m?t cch tinh vi v ??c bi?t cho m?c ?ch ny.

Cch m & C?i thi?n ch?t l??ng cu?c s?ng

Ng?n ???c cc ngu?n m thanh tr?c ti?p gip c?i thi?n ch?t l??ng cu?c s?ng. Theo nh?ng nguyn c?u g?n ?y nh?ng m thanh khng mong mu?n v l?n th??ng t?o c?m gic khng tho?i mi v lm vi?c khng hi?u qu?.

Khi ti?ng ?n tr? thnh m?t v?n ?? ph?i kh?c ph?c, lo?i c?a c kh? n?ng ng?n ti?ng ?n l m?t gi?i php t?i ?u. V?i c?a nh?a li thp ti?ng ?n b? h?n ch? t?i ?a b?i v c?a nh?a c ??c tnh cch m xu?t s?c v cn hi?u qu? h?n h?n n?a n?u s? d?ng knh h?p. C?a nh?a li thp ph h?p v?i h?u h?t yu c?u cch m c?a ta nh.

altAn ton & Yn tm

C?a s?, c?a chnh, c?a ra ban cng ?ng m?t vai tr ??c bi?t quan tr?ng ch?ng ??t nh?p t? bn ngoi. C?a nh?a li thp ??m b?o yu c?u an ton r?t cao: thanh nh?a ???c lm t? nh?a uPVC c?ng ch?u ???c l?c tc ??ng m?nh v cn ???c gia c??ng li thp bn trong c? ph?n khung v ph?n cnh c?a.

C?a nh?a li thp cn an ton h?n v?i knh c??ng l?c, knh an ton, knh h?p hai l?p v ph? ki?n kim kh chnh hng v?i nhi?u ?i?m kha, b?n l? ch?u l?c.

B?n lu & D? dng v? sinh

Thanh nh?a ???c lm t? nh?a PVC ch?t l??ng cao, ? ???c th?c t? s? d?ng ch?ng minh v? ch?t l??ng v s? b?n v?ng. V?i cng th?c s?n xu?t ??c bi?t v h? th?ng qu?n l ch?t l??ng th??ng xuyn v nghim ng?t, ??m b?o cho thanh nh?a m?t kh? n?ng ch?ng l?i th?i ti?t, th?i gian trong nh?ng mi tr??ng kh?c nghi?t nh?t. V th?, c?a nh?a ???c s?n xu?t t? thanh nh?a lun gi? ???c v? ??p th?m m? v r?t d? dng v? sinh.

H?n n?a, c?a nh?a li thp khng bao gi? c?n ph?i s?n l?i, ?i?u ny khng ch? ti?t ki?m ???c nhi?u cng s?c m cn ti?t ki?m ???c m?t kho?n ti?n ?ng k? sau nhi?u n?m s? d?ng.

Lin quan ??n v?n ?? v? sinh, ch?t l??ng thanh c?a nh?a li thp gip cu?c s?ng d? dng h?n, v?i b? m?t ph?ng , c th? th? v? sinh d? dng b?ng n??c v ch?t t?y r?a thng th??ng, khng c?n ??n cc lo?i s?n, d?ng c? ph?c t?p, ha ch?t ??t ti?n nh? cc lo?i c?a khc.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay263
mod_vvisit_counterT?ng1209357

Chúng ta có: 14 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?