Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


altTrong ki?n trc, C?a nh?a uPVC l th? h? c?a m?i, ph h?p v?i ki?n trc hi?n ??i v v?y n s? g?n li?n v?i vi?c s? d?ng knh. So v?i cc lo?i c?a g? hay kim lo?i truy?n th?ng th c?a nh?a uPVC c nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i.
Thanh nh?a ??nh hnh (PVC-U profiles):
S? l??c v? nh?a PVC-U: Nh?a PVC ni chung t? r?t lu ? ???c dng ?? s?n xu?t cc s?n ph?m gia d?ng v trong xy d?ng nh?: s?n ph?m gi? da, ?ng n??c, t?m tr?n, t?m tr?i sn vinyl... v?i nhi?u c?p ?? s?n ph?m, ch?ng lo?i khc nhau. T? nh?ng n?m 1960 m?t nhnh c?a PVC ra ??i, ? l PVC khng ha d?o hay cn g?i l PVC c?ng: PVC-U (m?t s? nh s?n xu?t g?i l uPVC) trong cc ?ng d?ng lm khung c?a s?, c?a ?i. PVC-U khng ch? thay th? g? v nhm, s?t m n cn mang l?i nh?ng gi tr? s? d?ng m?i v?i nh?ng tnh n?ng hi?n ??i ?p ?ng cc yu c?u ngy cng cao c?a cu?c s?ng hi?n ??i.

Cng ngh? c?a nh?a c m?t ? chu u ? t? lu nh? v?y, nh?ng mi t?i nh?ng n?m 1990 m?i ???c s? d?ng ? ?ng Nam , v t?i nh?ng n?m cu?i th? k? 20 m?i ???c s? d?ng ? Trung Qu?c v ch? tr?ng vng m?y n?m ? thnh ph? bi?n r?ng kh?p. ? Vi?t Nam, nh?ng chi?c c?a nh?a PVC-U xu?t hi?n c?ng kh s?m, nh?ng mi t?i 1999-2000 m?i c s?n ph?m c?a nh?a PVC-U made in Vietnam.

Quy trnh s?n xu?t: V? c? b?n, quy trnh s?n xu?t c?a nh?a PVC-U h?i gi?ng so v?i nhm. T?i cc nh my, ng??i ta s?n xu?t cc thanh nh?a ??nh hnh (PVC-U profiles), t? ?y cc nh s?n xu?t c?a s? d?ng nh?ng thanh nh?a ny cng v?i thp ??nh hnh ph h?p nh?m t?ng c??ng ?? c?ng (gia c??ng) ?? lm khung c?a cc lo?i. ?i?m khc bi?t trong s?n xu?t khung c?a gi?a c?a nh?a v c?a nhm l ? ch?:
S? d?ng thp bn trong ?? t?ng c??ng ?? c?ng;
Hn li?n khung ? cc gc;
Cc thanh ??nh hnh c tnh ??ng b? cao v tnh n?ng chuyn bi?t ??i v?i m?i thanh;
altS?n xu?t thanh nh?a ??nh hnh: ?? s?n xu?t ra cc thanh nh?a ??nh hnh, ph?i dng b?t nh?a PVC (PVC resin), ? l d?ng nguyn sinh c?a nh?a PVC, qua qu trnh tr?n, ? v?i cc ph? gia ph h?p. M?i m?t nh s?n xu?t c nh?ng cng th?c ph?i li?u khc nhau ?? ra nhi?u c?p ?? s?n ph?m. H?n h?p nguyn li?u ???c gia nhi?t v qua my p ?n, m?i ??nh d?ng thanh c b? khun (g?m h? th?ng khun nng v khun l?nh) khc nhau. Thanh nh?a s? ???c ?n ra lin t?c, ng??i ta c?t theo chi?u di ph h?p, thng th??ng l 4 ho?c 6m/thanh.
Mu s?c: Khc v?i m?t s? lo?i nh?a th??ng c mu xm, mu nguyn sinh nh?a PVC-U l mu tr?ng.
Ch?t l??ng: K? thu?t pha tr?n ph? gia v k? thu?t p ?n khc nhau s? cho ra cc ch?t l??ng nh?a PVC-U khc nhau. V v?y ?? ?nh gi ch?t l??ng, khng nn ch? dng c?m quang m c?n ph?i bi?t r cc thng s? c? - l tnh: ?? ch?u u?n, gi?i h?n b?n ko, ?? ch?u va ??p... Ngoi ra, m?t thanh nh?a ch?t l??ng cao ph?i c b? m?t nh?a ph?i nh?n, bng v trai c?ng ?? ch?ng bm b?i, d? lau r?a, mu s?c ph?i ??ng ??u.
Thp gia c??ng: Nh?a PVC-U c nh?ng tnh n?ng tuy?t v?i cho ?ng d?ng lm khung c?a, tuy v?y xt v? ?? ch?u u?n l?i b? h?n ch? so v?i nhm, s?t v v?y ng??i ta s? d?ng thp lm t?ng kh? n?ng ch?u u?n cho khung c?a, g?i l thp gia c??ng. V?i m?i ??nh ??ng thanh nh?a s? ph?i c m?t lo?i thp hnh ph h?p, thng th??ng l thp l d?ng b?ng, cu?n ???c ??nh hnh d?ng U, C, G sao cho v?a v?n v?i lng bn trong c?a thanh nh?a. Trong s?n xu?t, tr??c khi hn cc gc khung c?a, ng??i ta ??a thp vo v b?t vt c? ??nh gi?a thp v nh?a. T?i cc m?i hn khung c?a s? khng c thp, ch? c nh?a ???c nng ch?y ra l?p g?n nh? kn ??c ph?n pha bn trong thanh nh?a. ?? c s?n ph?m ch?t l??ng cao, thp gia c??ng ph?i l thanh ch?y su?t chi?u di thanh nh?a, ngoi ra khng ???c b? qua ch? khot l? kha. Tuy n?m pha bn trong thanh nh?a, khng ti?p xc nhi?u v?i mi tr??ng xung quanh, nh?ng ng??i ta v?n s?n ho?c m? ch?ng g? cho thp, thanh thp ???c m? k?m nng s? cho tu?i th? cao nh?t.
altPh? ki?n kim kh: Khc v?i cc lo?i c?a truy?n th?ng, ??i v?i c?a nh?a ph? ki?n kim kh l m?t trong nh?ng thnh ph?n quan tr?ng, khng thua km cc v?t li?u chnh khc. Ph? ki?n kim kh s? quy?t ??nh tnh ?n ??nh trong v?n hnh v m?t vi tnh n?ng quan tr?ng c?a m?t b? c?a. Khc v?i nh?a v thp, lun lun chi?m mt t? tr?ng t nh?t ??nh trong gi thnh s?n xu?t c?a, ph? ki?n kim kh ph? thu?c vo lo?i c?a, thi?t k? v tnh n?ng c?a b? c?a, t? l? gi thnh chi?m t? 20% ??n 50% m?t b? c?a, c bi?t c nh?ng b? ph? ki?n chi?m t?i 70% gi thnh s?n xu?t 1 b? c?a.
Ph? ki?n kim kh bao g?m:
B?n l? cc lo?i;
Kha, tay kha, ch?t, tay ch?t, thanh ch?n, thanh hm, ray tr??t, bnh xe tr??t...
Ph? ki?n kim kh c ch?t l??ng cao ???c ?nh gi qua:
Ch?t l??ng v?t li?u, th??ng b?ng thp h?p kim, nhm h?p kim c m? ch?ng g?;
Tnh ??ng b? trong m?i b? ph? ki?n;
V?n hnh ?n ??nh v c th? ?i?u ch?nh ???c theo yu c?u trong sinh ho?t;
Hnh th?c ??p, mu s?c ph h?p v?i mu khung c?a;
?? ch?n ph? ki?n kim kh ph h?p nn ch?n cc nhn hi?u c uy tn ? Vi?t Nam nh?: GQ, G-U, Roto...
Knh v vn b?ng:
C?a nh?a PVC-U l th? h? c?a m?i, ph h?p v?i ki?n trc hi?n ??i v v?y n s? g?n li?n v?i vi?c s? d?ng knh. Hi?n nay trn th? c ?? cc ch?ng lo?i knh ?p ?ng cc yu c?u cho m?i lo?i c?a, m?i cng n?ng s? d?ng cc cng trnh:
Knh khng mu thng th??ng;
Knh an ton: g?m knh 2 l?p ghp, ch?ng v? v knh c??ng l?c khng v? m?nh (khi v? s? v? v?n);
Knh ch?u l?c: knh c ?? dy 10ly, 12ly, 15ly ho?c h?n;
Knh mu cc lo?i;
Knh hoa v?n trang tr: g?m knh c hoa v?n ho?c knh ???c kh?c, mi, s?n ho?c dn cc h?a ti?t trang tr theo yu c?u;
Knh cch m, cch nhi?t: knh h?p 2 ho?c 3 l?p knh c cc kho?ng khng ? gi?a;
Knh ch?ng nng: knh ???c dn l?p ch?ng b?c x? m?t tr?i, h?n ch? cc tia c h?i cho con ng??i v ?? dng.
Knh c cng d?ng ??c bi?t: ch?ng bom, ch?ng ??n, knh 1 chi?u...
Knh c ch?t l??ng cao ph?i trong su?t ho?c c mu s?c ??ng ??u, b? m?t khng c g?n sng, khng c l?i b?t kh. Hi?n t?i ? Vi?t Nam phi knh ch?t l??ng cao ph?n l?n ???c s?n xu?t b?i cc nh my knh n?i, nh?: Lin Doanh Knh N?i Vi?t Nam (VFG - Vi?t Nh?t) v m?t s? knh nh?p kh?u khc... cc nh s?n xu?t knh an ton, knh h?p... ??u s? d?ng phi knh t? cc ngu?n ny.
Tuy ch? y?u s? d?ng knh, nh?ng theo yu c?u thi?t k?, m?t s? lo?i c?a c th? s? d?ng vn b?ng nh? c?a phng, c?a cng trnh ph?, vch ng?n trong nh... Cc lo?i vn b?ng th??ng ???c s? d?ng:
Vn nh?a li?n: l nh?ng t?m nh?a li?n ph?ng kch th??c 1000x2000mm ho?c 1220x2440mm, c th? gia cng thm hu?nh (n?i) ho?c rnh (chm) ph?c v? nhu c?u trang tr;
Vn g?: g? cng nghi?p ho?c g? t? nhin, d? gia cng theo yu c?u;
Panel nh?a: ???c ghp b?i cc thanh nh?a ??nh hnh s?n xu?t theo ph??ng php p ?n, ch?t l??ng kh t?t, gi thnh th?p, tuy tnh th?m m? khng cao.
altGio?ng knh v gio?ng khung:
Khc v?i cc lo?i c?a truy?n th?ng, c?a nh?a PVC-U c c? gio?ng knh v gio?ng trn khung c?a v gio?ng trn mp cnh c?a ?? ??m b?o khi c?a ?ng lun lun c 2 l?p gio?ng ?? t?ng kh? n?ng cch m, cch nhi?t v c?a ???c v?n hnh m i. Cc nh s?n xu?t c?a uy tn ??u s? d?ng gio?ng nh?a d?o ch?ng thoi ha, lo?i gio?ng ny c ?u ?i?m:
?? b?n r?t cao, th?c t?? s? d?ng t? nh?ng l c?a ??u tin, n?m 2004 ??n nay ch?a ph?i thay gio?ng;
Tnh ?n h?i l?n lm cho knh lun lun kht v c?a v?n hnh m i;
Khng phai mu ra c?a, d? lau r?a
Bng, ??p h?n cc lo?i gio?ng cao su.
Cc lo?i ?inh, vt...: Cc lo?i ?inh vt ?ng vai tr trong cc lin k?t gi?a cc thnh ph?n, cc v?t li?u trong m?t b? c?a: vt c? ??nh thanh nh?a v thanh thp gia c??ng; vt ?? l?p rp v c? ??nh b?n l?, kha, ch?t, tay c?a; vt ?? g?n c?a v t??ng nh, khung vch nh... vi?c s? d?ng ?inh - vt ph h?p s? cho nh?ng b? c?a th?t s? ch?t l??ng v an ton.
Yu c?u v?i ?inh - vt:
Kch c? ?inh - vt ph h?p v?i t?ng v? tr b?t vt, t?ng lo?i khung c?a, t?ng cng d?ng;
Vt ph?i ???c m? ch?ng g? ho?c b?ng thp khng g?;
Cc vt s? d?ng trong s?n xu?t ph?i c kh? n?ng t? khoan l? (??u vt c m?i khoan) ?? ch? b?t 1 l?n l c? ??nh lun, lo?i vt ny cho nh?ng lin k?t r?t ch?t ch? v th?m m? cao;
??i v?i vt s? d?ng ?? l?p ??t c?a: ph?n ?? chn trong t??ng ph?i ???c lm b?ng lo?i nh?a t?t, khng thoi ha.


 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay295
mod_vvisit_counterT?ng1209389

Chúng ta có: 17 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?