Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

??a ?i?m: X C? Nhu?, x Xun ??nh thu?c huy?n T? Lim v ph??ng Xun La thu?c qu?n Ty H?
T?ng di?n tch: 8,15 hecta Ch? ??u t?: Cng ty C? ph?n ??u t? v xy d?ng s? 1 H N?i
??n v? t? v?n thi?t k?: Cng ty c? ph?n T? v?n ??u t? xy d?ng v Pht tri?n ? th? H N?i
M?c ?ch ??u t? d? n
- Th?c hi?n n?i dung quy?t ??nh s? 136/2003/Q? UB, ngy 27/10/2003 c?a UBND Thnh ph? H N?i v? vi?c Ph duy?t Quy ho?ch chi ti?t Khu ? th? m?i Ngh?a ?
t? l? 1/500 - Xy d?ng Khu ? th? m?i Ngh?a ? v?i h? t?ng k? thu?t ??ng b?, t?o c?nh quan ??p cho khu Ngh?a ?, gp ph?n hon ch?nh quy ho?ch qu?n C?u Gi?y, qu?n Ty H?, huy?n T? Lim v quy ho?ch t?ng th? Thnh ph? H N?i.
- Khai thc h?p l, hi?u qu? qu? ??t hi?n c, gp ph?n gp ph?n ?p ?ng nhu c?u nh ? cho nhn dn.


Quy m d? n: Quy ho?ch s? d?ng ??t ? v ?ang ???c nh ??u t? th?c hi?n theo ?ng Quy ho?ch chi ti?t 1/500 ? ???c ph duy?t, c? th? nh? sau:
- Gi?i phng m?t b?ng v san n?n ton b? khu ??t c di?n tch 8,15 ha
- ??u t? xy d?ng m?i h? th?ng k? thu?t ton b? khu ??t c di?n tch 8,15 ha
- ??u t? xy d?ng m?i cc cng trnh ki?n trc g?m cc Ta nh chung c? cao t?ng, Bi?t th?, Nh v??n, Tr??ng m?m non, Tr??ng ti?u h?c v Tr??ng trung h?c c? s?, c? th? nh? sau:
* Nh ? chung c? cao t?ng: 8 ta nh ? chung c? cao t? 17 ??n 25 t?ng ???c xy d?ng trn cc ??t k hi?u CT1, CT2, CT3
* Nh ? Bi?t th?: G?m 26 c?n h? 3 t?ng ???c xy d?ng trn cc ??t k hi?u BT1, BT2, thi?t k? theo 10 m?u nh v?i cc ch? tiu: di?n tch ??t 240337 m2; di?n tch xy d?ng 90114 m2;
* Khu Nh v??n: nh v??n ???c b? tr thnh 2 khu: NV1 v NV2. NV1 g?m 16 c?n h? ???c thi?t k? theo 4 m?u nh v?i cc ch? tiu: di?n tch ??t 108113 m2; di?n tch xy d?ng 6972 m2. NV2 g?m 15 c?n h? ???c thi?t k? theo 3 m?u nh v?i cc ch? tiu: di?n tch ??t 138 217 m2, di?n tch xy d?ng 7489 m2.
* Tr??ng m?m non: Tr??ng m?m non ???c xy d?ng trn ??t k hi?u NT, c di?n tch 3.137 m2, t?ng di?n tch sn xy d?ng kho?ng 1.836 m2 g?m cc h?ng m?c
* Tr??ng ti?u h?c: Tr??ng ti?u h?c ???c xy d?ng trn ??t TH2, c di?n tch 6.378 m2, bao g?m cc h?ng m?c: nh h?c, nh hi?u b?, nh ?a n?ng, phng h?c nh?c, h?a, phng h?c ngo?i ng?, tin h?c, kho s?nh, nh b?p, nh t?m, nh v? sinh v cc h?ng m?c ph? tr?.
* Tr??ng Trung h?c c? s? ???c xy d?ng trn ??t TH1 c di?n tch 6.277 m2, g?m nh h?c, nh hi?u b?, phng h?c tin h?c, phng th nghi?m, nh ?a n?ng, kho, s?nh, nh v? sinh v cc h?ng m?c ph? tr? khc.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay292
mod_vvisit_counterT?ng1209386

Chúng ta có: 18 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?