Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Ch? ??u t? : C?m c?ng hng khng mi?n B?c (NAA)
V?n phng C?m c?ng hng khng mi?n B?c : C?ng hng khng qu?c t? N?i Bi, huy?n Sc S?n, TP. H N?i. ?i?n tho?i: (84.4) 8866676; Fax: (84.4) 8865540
C?m c?ng Hng khng mi?n B?c ???c thnh l?p trn c? s? sn bay qu?c t? N?i Bi ngy 28-2-1977 nh?m ?p ?ng nhu c?u v?n t?i trong n??c v qu?c t?, ph?c v? nhu c?u ti thi?t ??t n??c sau chi?n tranh. G?n 30 n?m ? tri qua C?m c?ng ? th?c s? tr??ng thnh v l cnh chim ??u ?n c?a ngnh Hng khng dn d?ng Vi?t Nam.

C?m c?ng Hng khng mi?n B?c ???c giao nhi?m v? qu?n l cc C?ng Hng khng t? ??ng H?i (Qu?ng Bnh) tr? ra v?i nhi?m v? chnh l qu?n l v khai thc cc c?ng hng khng, cung c?p d?ch v? gip cc hng hng khng ho?t ??ng an ton, hi?u qu?. Ph?m vi qu?n l r?ng, trong ? c sn bay qu?c t? N?i Bi, l nhi?m v? n?ng n? ??t ra cho ??n v?. Xc ??nh ???c v? tr, vai tr quan tr?ng trong th?i k? xy d?ng v b?o v? t? qu?c, ??c bi?t l t? khi b??c vo th?i k? ??i m?i, t?p th? CBCNV C?m C?ng Hng khng mi?n B?c ? n? l?c khng ng?ng ?? hon thnh nhi?m v?.

V?i sn bay qu?c t? N?i Bi, t? m?t sn bay qun s? b? tn ph b?i chi?n tranh, c? s? v?t ch?t ngho nn, th s?, nh ga ch? l dy nh c?p 4, C?m c?ng ? v ?ang xy d?ng h? th?ng nh ga khang trang, hi?n ??i, trong ? ?ng ch nh?t l nh ga hnh khch T1, ??u t? xy d?ng ???ng c?t h? cnh th? 2 b?o ??m ph?c v? t?t nhu c?u c?t h? cnh c?a cc lo?i my bay h?ng n?ng hi?n ??i Theo lnh ??o C?m, k?t qu? ? c ???c tr??c h?t nh? s? quan tm, ??u t? c?a ??ng, Nh n??c; nh?ng ??nh h??ng pht tri?n kinh t? ?ng ??n, hi?u qu? c?a ngnh.

Song song v?i vi?c ??u t? xy d?ng, hon thi?n c? s? h? t?ng, C?m c?ng ? t?ng b??c xy d?ng cc quy ch?, quy ??nh nh?m qu?n l hi?u qu? cc c?ng hng khng nh?: quy ch? t?m th?i ph?i h?p ho?t ??ng gi?a c? quan qu?n l nh n??c v cc doanh nghi?p ho?t ??ng t?i c?ng hng khng, quy ch? an ninh hng khng... Ho?t ??ng c?a cc c? quan, doanh nghi?p t?i c?ng nh? ? ?i vo n?n n?p v?i m?c tiu: an ton, hi?u qu?, v?n minh.
Nh?ng n?m g?n ?y, C?m c?ng Hng khng mi?n B?c ? t? ch?c s?n xu?t kinh doanh ?? thch ?ng v?i n?n kinh t? th? tr??ng v ??t nh?ng thnh cng ?ng khch l?. M?c t?ng tr??ng bnh qun t? n?m 1990 ??n nay ??t g?n 20%. T? n?m 1995, C?m c?ng ? t? cn ??i ???c thu chi ti chnh, hon thnh t?t cc ch? tiu thu n?p ngn sch, n?m sau lun cao h?n so v?i n?m tr??c.
Lnh ??o C?m c?ng xc ??nh, hng khng l ngnh kinh t? k? thu?t m?i nh?n, ?ng vai tr quan tr?ng trong s? pht tri?n kinh t?, x h?i c?a ??t n??c trong th?i k? ??i m?i, CNH-H?H. T? nh?n ??nh ?, C?m c?ng ? ??u t? pht tri?n h? t?ng, ??i m?i cng ngh? ph h?p cho t?ng l?nh v?c c? th? theo ph??ng chm ?i t?t, ?n ??u. H?n 10 n?m qua, nhi?u thi?t b? hi?n ??i ??t tiu chu?n qu?c t? ? ???c l?p ??t t?i cc c?ng hng khng nh?: ra ?a ti?p c?n, ra ?a th?i ti?t, h? th?ng d?n ???ng, h? th?ng thng tin lin l?c... M?ng l??i c?ng hng khng khu v?c ???c ??u t?, kh?o st, l?p quy ho?ch pht tri?n nh?m thc ??y pht tri?n kinh t?, x h?i c?a khu v?c. Sn bay Ct Bi, ?i?n Bin, N S?n, Gia Lm, ??ng H?i ? ???c l?p quy ho?ch t?ng th? v t?ng b??c ??u t? xy d?ng, ?p ?ng nhu c?u ngy cng t?ng c?a x h?i.
Sn bay qu?c t? N?i Bi
Sn bay qu?c t? N?i Bi l c?ng hng khng qu?c t? ? mi?n B?c Vi?t Nam. Sn bay ny l c?a ng giao thng quan tr?ng khng ch? c?a th? ? H N?i m cn c?a c? mi?n B?c. ?y l sn bay l?n th? hai c?a Vi?t Nam, sau sn bay qu?c t? Tn S?n Nh?t ? TP.HCM.
Sn bay qu?c t? N?i Bi thu?c huy?n Sc S?n, cch trung tm th? ? H N?i 45 km v? pha Ty B?c. Tn giao d?ch chnh th?c: C?ng hng khng qu?c t? N?i Bi (ti?ng Anh: Noi Bai International Airport). Sn bay do C?m c?ng hng khng mi?n B?c (NAA), m?t c? quan c?a C?c Hng khng Dn d?ng Vi?t Nam, qu?n l.
M IATA: HAN (theo tn c?a th? ? H N?i)
M ICAO: VVNB
L?ch s?:
Sn bay qu?c t? N?i Bi, nguyn l m?t c?n c? khng qun c?a Qun ??i Nhn dn Vi?t Nam trong chi?n tranh Vi?t Nam, ? ???c c?i t?o ?? ph?c v? c? m?c ?ch dn s? v qun s?. Ngy 28 thng 2 n?m 1977, T?ng c?c Hng khng dn d?ng Vi?t Nam ? ra quy?t ??nh thnh l?p Sn bay qu?c t? N?i Bi ? huy?n Sc S?n, H N?i. ??n ngy 2 thng 1 n?m 1978, sn bay chnh th?c m? c?a ho?t ??ng v ?n chuy?n bay qu?c t? ??u tin h? cnh.
N?m 1995 nh ga hnh khch T1 ???c xy d?ng v khnh thnh vo thng 10 n?m 2001.
H? t?ng k? thu?t:
T?a ?? sn bay:
- 2113'18 v? B?c
- 10536'16 kinh ?ng.
Tiu chu?n k? thu?t:
Ngy 15 thng 9 n?m 2005, sn bay qu?c t? N?i Bi ? ???c t? ch?c TV NORD CERT (??c) trao ch?ng ch? ISO 9001:2000.
N?ng l?c
S?c ch?a nh ga l 4.000 hnh khch, v cng su?t t?i ?a 6.000.000 hnh khch/n?m. Sn bay c hai ???ng b?ng ?? c?t cnh v h? cnh: ???ng 1A di 3.200 m, ???ng 1B di 3.800 m. C 3 sn ?? my bay A1, A2, A3 v?i t?ng di?n tch 165.224 m, 1 nh ga hnh khch T1 v?i t?ng di?n tch 90.000 m.
Nh ga T2 d? ki?n xy d?ng c 4 t?ng, t?ng di?n tch sn 90 ha. Cng trnh vo thng 2 n?m 2006 ?ang ? giai ?o?n l?p d? n nghin c?u kh? thi. D? ki?n t?ng kinh ph ??u t? kho?ng 31 t? yen Nh?t. Theo quy ho?ch chung ??n n?m 2020, Sn bay qu?c t? n?i bi s? ???c nng c?p ?? ??t cng su?t 50 tri?u hnh khch n?m, tr? thnh m?t trong nh?ng trung tm v?n t?i hng khng hng ??u trong khu v?c, c sn bay qu?c t? d? b? l Ct Bi (H?i Phng).
Nh th?u chnh Cng ty c? ph?n LILAMA69-1
??a ch? : 17 L Thi T? - Thnh Ph? B?c Ninh. Phone: +84-2413-821212 - Fax: +84-2413-820584
???c thnh l?p n?m 1961 ti?n thn l cng tr??ng l?p my phn ??m H B?c v cng tr??ng l?p my ?i?n Ung b. Tr?i qua h?n 45 n?m ho?t ??ng v pht tri?n ??n nay Cng ty ? c s? cn b? cng nhn vin v cng hung h?u c? v? s? l??ng v ch?t l??ng, v?i h?n 1800 cn b? cng nhn vin. C? c?u t? ch?c g?m 8 Phng ban, 1 Trung tm t? v?n khoa h?c cng ngh?, 3 X nghi?p, 1 Nh my ch? t?o, 7 ??i cng trnh. ??i ng? cn b? lnh ??o qu?n l giu kinh nghi?m, n?ng ??ng, hng tr?m k? s? gi?i ??y nhi?t huy?t v?i ngh? nghi?p, s? th? hn v cc th? lnh ngh? khc ??t ch?ng ch? qu?c t? c trn 450 ng??i.
Nh?ng n?m qua m?i th? h? cn b? cng nhn vin trong Cng ty ? l?p ??t hng tr?m cng trnh trn kh?p c? n??c nh?; Nhi?t ?i?n Ung b m? r?ng 300MW, Nhi?t ?i?n Ph? l?i, nhi?t ?i?n Na d??ng, Phn ??m v ho ch?t H B?c, kh cng nghi?p B?c Vi?t Nam (NVIG), Cng ty ?p C?u, Cng ty Knh n?i Vi?t - Nh?t (VFG), Xi m?ng Chin- Fon H?i Phng, Sao Mai, Nghi S?n, Bt S?n, Hong Mai, Tam ?i?p, H?i Phng m?i Nh?ng cng trnh m cng ty tham gia l?p ??t lun lun ??m b?o theo h? th?ng qu?n l ch?t l??ng ISO 9001-2000 v b?n m?c tiu nh? sau:
AN TON - CH?T L??NG - TI?N ?? - HI?U QU?
T? n?m 2001 Cng ty ? m? r?ng s?n xu?t kinh doanh sang l?nh v?c gia cng ch? t?o thi?t b? v k?t c?u thp cho cc nh my xi m?ng, nhi?t ?i?n, ??c bi?t c nh?ng s?n ph?m ? ???c xu?t kh?u ra cc n??c nh?; Nh?t B?n, Trung Qu?c, Hn Qu?c
Cng v?i LILAMA lm t?ng th?u EPC d? n Nhi?t ?i?n Ung b m? r?ng 300MW thm m?t l?n n?a kh?ng ??nh v? n?ng l?c t? ch?c, qu?n l c?ng nh? con ng??i v ti chnh c?a Cng ty.
Hi?n nay Cng ty c? ph?n LILAMA69-1 lun l ??a ch? ?ng tin c?y c?a nhi?u nh th?u, ch? ??u t? trong n??c v n??c ngoi.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay301
mod_vvisit_counterT?ng1209395

Chúng ta có: 19 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?