Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:


L? ??ng th? xy d?ng nh my TRIBECO MI?N B?C
Ngy 25/05/2007, t?i Km22, qu?c l? 5, Th? tr?n B?n Yn Nhn, Huy?n M? Ho, T?nh H?ng Yn s? di?n ra l? ??ng th? kh?i cng xy d?ng nh my TRIBECO MI?N B?C. Ch? ??u t? c?a cng trnh ny l 2 cng ty thnh vin thu?c h? th?ng Kinh ?: Cng ty C? ph?n Tribeco Si Gn (80%) v Cng ty C? ph?n CBTP Kinh ? Mi?n B?c. T?ng chi ph cho d? n ny l trn 100 t? ??ng v?i di?n tch xy d?ng 30.000m2 v d? ki?n ?i vo ho?t ??ng vo thng 12 n?m 2007. D? n xy d?ng m?i ny ? nng t?ng s? nh my thu?c h? th?ng Kinh ? ln 8 nh my v 10 cng ty thnh vin.
Nh my TRIBECO MI?N B?C ???c xy d?ng hi?n ??i theo tiu chu?n ISO14000, HACCP, ?p ?ng yu c?u khu v?c v qu?c t?. Khi nh my ?i vo ho?t ??ng s? t?ng thm n?ng l?c s?n xu?t nh?ng s?n ph?m m?i, cao c?p ?? ?p ?ng nhu c?u c?a th? tr??ng n?i ??a. M?c ?ch chnh l h??ng t?i m? r?ng th? tr??ng mi?n B?c, th?c hi?n theo ?ng chi?n l??c tr?ng tm di h?n c?a h? th?ng Kinh ?. ?y l b??c ti?n quan tr?ng c?a Kinh ? khi Vi?t Nam chnh th?c tham gia vo kinh t? khu v?c v qu?c t? trong khun kh? ASEAN (AFTA) v t? ch?c Th??ng M?i Th? Gi?i - WTO, ??ng th?i theo k?p chi?n l??c h??ng t?i xu?t kh?u c?a Nh n??c trong qu trnh Cng Nghi?p Ha, Hi?n ??i Ha ??t n??c. Cng ty Tribeco Mi?n B?c s? th?a h??ng h? th?ng phn ph?i ?ang ho?t ??ng r?t hi?u qu? c?a H? th?ng Kinh ? v Tribeco v?i h?n 200 nh phn ph?i, g?n 200.000 ??i l v cc ?i?m bn l? trn ton qu?c.

Cng v?i vi?c ??u t? xy d?ng nh my TRIBECO MI?N B?C, thng 4 n?m 2007, Cng ty Tribeco c?ng ? chnh th?c k k?t h?p tc chi?n l??c v?i Tp ?on Uni-President. Theo ?, Tp ?on Uni-President s? h?p tc gip Tribeco pht tri?n thnh cng ty n??c gi?i kht, th?c u?ng dinh d??ng cho c? khu v?c ?ng Nam v cc l?nh v?c khc trong t??ng lai. V?i hai c? ?ng chi?n l??c l?n l t?p ?on Kinh ? v t?p ?on Uni-President, Tribeco s? c ??y ?? s?c m?nh trong l?nh v?c n??c u?ng v cc l?nh v?c ho?t ??ng khc t?i Vi?t Nam v khu v?c.
?I NT V? NH MY TRIBECO MI?N B?C
D? n xy d?ng nh my TRIBECO MI?N B?C c t?ng v?n ??u t? trn 100 t? ??ng ???c trang b? hai dy chuy?n my mc ??t tiu chu?n c?a khu v?c v qu?c t?. D? ki?n khi hon thnh, cng ty s? ??a ra th? tr??ng nh?ng s?n ph?m n??c gi?i kht cao c?p m?i, c h??ng v? ??c tr?ng v ph h?p v?i kh?u v? c?a ng??i Chu nh? s?a ??u nnh, n??c ng?t, n??c tri cy, n??c t?ng l?c... ???c ?ng gi trong chai thu? tinh.
Vi?c ??u t? xy d?ng nh my m?i v nng c?p thi?t b? s? t?o nn m?t s?c m?nh m?i v s? ?n ??nh v?ng ch?c cho ton h? th?ng Cng ty Tribeco trong qu trnh h?i nh?p.
??i v?i ng??i tiu dng, hnh ?nh h? th?ng Cng ty Tribeco c?ng nh? uy tn c?a s?n ph?m v nhn hi?u s? ???c nng ln thng qua hnh ?nh c?a nh my m?i. ??i v?i cc nh ??u t?, vi?c ??u t? nh my m?i v?i quy m l?n h?n, ?n ??nh h?n s? lm gia t?ng gi tr? c? phi?u, mang l?i l?i ch lu di cho nh ??u t?.
?I NT V? CNG TY KINH ? MI?N B?C
Cng ty Kinh ? mi?n B?c ???c thnh l?p v chnh th?c ?i vo ho?t ??ng vo thng 9 n?m 2001. Cng ty c nh my ??t t?i Km22, Qu?c l? 5, Th? tr?n B?n Yn Nhn huy?n M? Ho, H?ng Yn v?i di?n tch 10ha v h?n 1.400 cn b? cng nhn vin, ???c xy d?ng qu?n l ? trnh ?? cao v p d?ng h? th?ng cc tiu chu?n qu?n l ISO, HACCP trong s?n xu?t v qu?n tr? kinh doanh.
N?m 2006, sau khi th?c hi?n thnh cng ??t pht hnh thm c? phi?u nh?m t?ng v?n ?i?u l? ln 84 t? ??ng ?? ??u t? m? r?ng ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, Cng ty CP Kinh ? Mi?n B?c ? ??t ???c nhi?u k?t qu? kh? quan: danh thu n?m 2006 c?a Cng ty ??t g?n 419,4 t? ??ng t?ng 18,2% so v?i n?m 2005, ??c bi?t l?i nhu?n sau thu? ??t 60,7 t? ??ng, t?ng h?n 79% so v?i n?m 2005 v v??t 48% so v?i k? ho?ch.
?I NT V? CNG TY TRIBECO SI GN
Cng ty C? ph?n N??c Gi?i Kht Si Gn -Tribeco ???c thnh l?p vo n?m 1992 v?i v?n ?i?u l? l 35,5 t? ??ng v cho ??n nay l 65,45 t? ??ng. Cc l?nh v?c ho?t ??ng c?a cng ty: S?n xu?t, kinh doanh, phn ph?i cc lo?i n??c gi?i kht c gas, khng gas v n??c u?ng dinh d??ng. S?n xu?t ch? bi?n l??ng th?c th?c ph?m. S?n xu?t r??u nh? c gas. Kinh doanh t? li?u s?n xu?t thu?c ngnh gi?i kht. ??i l mua bn hng ha. Cho thu nh v kho bi. D?ch v? nh hng ?n u?ng. Trong nh?ng n?m qua, Cng ty Tribeco pht tri?n ?n ??nh v b?n v?ng v?i doanh thu n?m 2006 ??t 302,18 t? ??ng. Cng ty vinh d? ???c Nh n??c t?ng th??ng nhi?u hun huy ch??ng trong ? c hun ch??ng lao ??ng h?ng 3, h?ng 2 v nhi?u danh hi?u khc. Th??ng hi?u Tribeco 11 n?m li?n ??t danh hi?u Hng Vi?t Nam ch?t l??ng cao, thu?c top 10 ngnh ?? u?ng trong nhm 100 th??ng hi?u m?nh.
T? thng 11 n?m 2005, cng ty Kinh ? chnh th?c tr? thnh c? ?ng l?n, c? ?ng chi?n l??c c?a Tribeco. Vo thng 4 n?m 2007, Cng ty c?ng ? chnh th?c k k?t h?p tc chi?n l??c v?i Tp ?on Uni-President. Tp ?on Uni-President s? h?p tc ??u t? gip Tribeco pht tri?n thnh cng ty n??c gi?i kht, th?c u?ng dinh d??ng cho c? khu v?c ?ng Nam v cc l?nh v?c khc trong t??ng lai. H?n n?a, Uni-President s? h? tr? h?p tc ??u t? ton di?n cho Tribeco trong l?nh v?c ti chnh, cng ngh?, s?n ph?m v th? tr??ng. Tham gia vo cng tc qu?n tr?. C? chuyn gia c kinh nghi?m tr? gip v cng th?c hi?n cc d? n t??ng lai c?a Tribeco.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay345
mod_vvisit_counterT?ng1209439

Chúng ta có: 15 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?