Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tin t?c

altC?a cu?n thong l gi?i php l t??ng ?? b?o v? h? th?ng c?a s?, c?a ?i, garage cho gia ?nh b?n. Chng c th? ???c nng ln ho?c h? xu?ng ty theo mu?n. C r?t nhi?u ch?ng lo?i v c nhi?u mu s?c ?? b?n c th? l?a ch?n theo phong cch ring c?a mnh. N?u b?n ?ang tm ki?m mua s?m c?a cu?n cho ngi nh c?a b?n, th hy xem xt l?i ch m c?a cu?n thong ?em l?i.
Gi?m thi?u nh n?ng c?a m?t tr?i
Khi c??ng ?? nh n?ng m?t tr?i tr? nn qu cao, b?n khng c?n ph?i ko rm trong nh. C?a cu?n thong Ventilation cho php b?n ki?m sot ???c m?t cch ti?n l?i l??ng nh sng b?n mu?n trong nh. Gi?m chi sng c?a nh n?ng m?t tr?i lm m?t b?n ?? m?i h?n. V c?ng gip gi?m cc tc ??ng c h?i ??i v?i ?? ??c thi?t b? trong nh. V d?, ?? ??c, rm v th?m c th? gi? mu v ?? bng lu h?n n?u nh? trnh ???c nh sng m?t tr?i chi?u vo lin t?c.
L?c b?t ti?ng ?n
?i khi, ti?ng ?n t? pha bn ngoi c th? gy kh ch?u phi?n toi cho bn trong. B?ng cch h? th?p c?a cu?n thong Ventilation, b?n c th? gi?m ???c nh?ng c?p ?? ti?ng ?n nh? v?y. N cho php b?n h??ng th? mi tr??ng bn trong nh yn bnh m?c d bn ngoi r?t ?n o.
T?ng hi?u su?t n?ng l??ng
Cc nan c?a hai l?p gip cch nhi?t t?t h?n cho ngi nh. Hi?u su?t n?ng l??ng ???c t?ng c??ng c ngh?a l gi?m vi?c s? d?ng nhin li?u trong nh ?? lm ?m ho?c lm mt cho ngi nh. T?m l ch?n ny s? ti?t ki?m chi ph lm ?m ho?c lm mt ngi nh xt v? lu di.
Gip ch cho vi?c duy tu c?a s?
Th?c t? r?ng vi?c b?n c th? h? th?p mnh khi mu?n gip b?n b?o v? ???c c?a s? v c?a ?i khng b? b?i b?n, ct v ?m. ?i?u ny gi? cho c?a s? s?ch s? trong th?i gian lu h?n. Gi?m kh?i l??ng cng vi?c duy tu lm s?ch c?a s? do b?i b?n gy ra. C?a cu?n thong Ventilation c?ng gip b?o v? c?a s? kh?i b? h? h?i khi c cc m?nh v? v?n bay trong khng kh va ch?m vo.
S? linh ho?t
C?a cu?n thong Ventilation ???c thi?t k? ?? nng ln ho?c h? xu?ng theo mu?n. Thi?t k? ?a d?ng thu ???c hi?u qu? ny. M?t s? thi?t k? v?n hnh b?ng tay c?ng ???c k?t h?p trong khi cc thi?t k? khc s? d?ng motor ?i?n ???c h? tr? b?ng ?i?u khi?n t? xa. M?t s? khc s? d?ng h? th?ng dy ko. M?t s? khc c h? th?ng h?n gi? ?? cho php b?n nng ln ho?c h? xu?ng vo nh?ng th?i ?i?m c? th?.

Xem tiếp...
 

C?a s? c?a ?i b?ng nh?a uPVC

altC?a s? c?a ?i b?ng nh?a uPVC v?i thi?t k? t? Ventilation ???c s?n xu?t kho lo v chuyn nghi?p, c th? cung c?p cho b?n v?i chi ph ti?t ki?m n?ng l??ng hi?u qu?, an ton, an ninh v??t tr?i, ??p thu ht v tho?i mi h?n. C?a s? uPVC v c?a ?i c?a chng ti ???c s?n xu?t v?i ch?t li?u m?nh, cao c?p gip trnh xa nh?ng k? ??t nh?p ??ng th?i gip ho?t ??ng tr?n tru v lau chi d? dng ??n khng ng?. Th?c t?, chng khng c?n b?o tr nh?ng v?n ??p v t?n t?i hng th?p k? k? t? ngy ???c l?p ??t cho ngi nh c?a b?n. C?a s? v c?a ?i t? thi?t k? c?a Ventilation l s? l?a ch?n t?t nh?t v ???c tin t??ng nh?t ? b?t k ?u trn ??t n??c Vi?t Nam.
C?a ?i v c?a s? t? thi?t k? xu?t chng c?a Ventilation ???c cn ch?nh v s?n xu?t theo cc tiu chu?n cao nh?t nh?:
- Gi? cho c?n phng c?a b?n tho?i mi v thng thong, gip b?n qu?n l t?t chi ph s??i ?m v lm mt.
- C s?n m hnh xoay v tr??t, ho?t ??ng ?ng tin c?y.
- C?a ?i thi?t k? c?a Ventilation b?o v? an ton cho ngi nh c?a b?n v?i m?c ?? an ninh m khng lo?i c?a no b?t k?p.
- C?a c?a chng ti ???c thi?t k? ??p ?em ??n cho ngi nh c?a b?n nh ho quang c?a s? thanh l?ch.
- B?n s? khng th? no tin ???c lm sao m c?a c?a chng ti ho?t ??ng tr?n tru v d? dng lau chi, b?o hnh ??n th?.
- Chng s? th? hi?n trong nhi?u n?m t?i, v chng ti s? b?o hnh 5 n?m cho t?t c? cc s?n ph?m.
Nh?ng cnh c?a lm cho ngi nh c?a b?n s?ng ??ng h?n v lun l v?t ??u tin ???c nhn th?y khi b??c vo c?n nh b?n.
? c?a ?i v c?a s? thi?t k? c?a Ventilation , chng ti mu?n t?o ?n t??ng ??u tin v lu di b?ng cch cung c?p cho ngi nh c?a b?n ch?t l??ng d?n ??u th? tr??ng v thi?t k? gc c?nh tinh x?o.

Xem tiếp...
 

alt1. Khi ni?m nh cao t?ng:
- Nh cng c?ng t? 10 t?ng tr? ln.
- Nh ? t? 9 t?ng tr? ln (khng tnh t?ng h?m).
- Nh c chi?u cao t? 25m tr? ln (chi?u cao nh ???c xc ??nh b?ng chi?u cao b? tr c?a t?ng trn cng khng k? t?ng k? thu?t trn cng; cn chi?u cao b? tr c?a t?ng ???c xc ??nh b?ng kho?ng cch t? m?t ???ng cho xe ch?a chy ti?p c?n t?i mp d??i c?a c?a s? m? trn t??ng ngoi c?a t?ng ?).
2. Nh?ng ??c ?i?m c?a nh cao t?ng lin quan ??n cng tc PCCC:
?y l lo?i cng trnh c m?t ?? t?p trung ?ng ng??i, c nh?ng ??c ?i?m v? PCCC khc v?i cng trnh th?p t?ng, di?n bi?n chy n? ? cc cng trnh ny r?t ph?c t?p, vi?c thot n?n, c?u n?n, c?u h? v ch?a chy g?p nhi?u kh kh?n d?n ??n nguy c? thi?t h?i v? ng??i v ti s?n cao.
- ??c ?i?m ki?n trc:
+ Nh cng cao th di?n tch s? d?ng cng l?n, d?n ??n m?t ?? t?p trung ?ng, l??ng ch?t chy, v?t t? thi?t b? hng ha c?ng t?p trung v?i kh?i l??ng l?n.
+ L?i ra thot n?n chnh l qua c?u thang, bu?ng thang b? (giao thng theo tr?c ??ng) nn vi?c di chuy?n kh kh?n v ch?m h?n so v?i di chuy?n theo ph??ng ngang, d?n t?i th?i gian thot n?n ko di.

Xem tiếp...
 

altQ: Mn/ Rm ng?n khi, ng?n chy l g?
A: ? hnh th?c ??n gi?n nh?t, Mn/ rm ng?n khi, ng?n chy t??ng t? nh? c?a cu?n ch?ng chy b?ng thp, nh?ng ???c thi?t k? b?ng v?t li?u ch?ng chy nh? h?n v ???c cu?n trn trong h?p che l cu?n, ch? ???c th? xu?ng khi c?n thi?t. Khi khng c?n thi?t, Mn/ rm s? ???c cu?n trn vo bn trn.
Q: Cng ty c th? m t? thm v? s?n ph?m khng?
A: Mn/ rm ng?n khi, ng?n chy c?a chng ti l s?n ph?m ???c thi?t k? ?? t? ??ng ?ng khi nh?n ???c tn hi?u bo chy ho?c t? thi?t b? d nhi?t ho?c khi ring ring l?. Mn, Rm ???c tnh ton l?p ??t ? nh?ng v? tr c?n b?o v?, ng?n cch kn kht t?ng khu v?c, Mn/ rm ng?n khi, ng?n chy c th? ton v?n t? m?t gi? ??n b?n gi? ? nhi?t ?? t? 600 ??n 1000 ?? C.
Q: Mn/ rm ng?n khi, ng?n chy ho?t ??ng nh? th? no?
A: Mn/ rm ng?n khi, ng?n chy ???c lm b?ng l?p v?i s?i th?y tinh ph? b?t nhm ch?ng chy, c th? ch?u nhi?t ?? cao, ch?u khi v kh ??c. Mn/ rm ng?n khi, ng?n chy ho?t ??ng theo c? c?u tr?c l?n c s? d?ng ??ng c?. Mn/ Rm ho?t ??ng nh? tr?ng l?c c?a thanh ?y b?ng thp, Khi nh?n ???c tn hi?u Mn/ Rm t? ??ng ?ng, ch?y d?c theo hai ???ng ray d?n h??ng. Khi khng c?n thi?t, Mn/ Rm c th? thu l?i b?ng xch ko ho?c t? ??ng.

Xem tiếp...
 

Kinh nghi?m khi mua c?a cu?n

altL do b?n c?n mua C?a cu?n:
V sao b?n l?i c?n mua C?a cu?n? B?n c c?n gi?m nhi?m ti?ng ?n bn trong ngi nh c?a b?n, ki?m sot nh sng vo phng qua c?a s?, ki?m sot kh h?u hay nhi?t ?? phng cho ton b? ngi nh, c?a cu?n lm hng ro an ninh b?o v? cho ngi nh c?a mnh, hay ch? ??n gi?n l c?n c?a cu?n ?? t?o s? ring t? ?
Hy xem l do t?i sao b?n c?n mua c?a cu?n, v sau ? ti?n hnh ?nh gi nh cung c?p no ?? b?n c th? l?a ch?n mua c?a cu?n, s?n ph?m m h? cung c?p c th? ?em l?i nh?ng l?i ch c?ng nh? yu c?u c?a b?n hay khng.
Li?u c?a cu?n c th?c s? ??m b?o an ninh? Khng ph?i t?t c? cc c?a cu?n ???c s?n xu?t v l?p ??t ??u gi?ng nhau, t?c l ph?i xem xt ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? k? thu?t thi cng , uy tn c?a nh cung c?p. S?n ph?m v k? thu?t v kinh nghi?m c?a h? c ch?c ch?n ??m b?o an ninh cho gia ?nh b?n hay khng?

Xem tiếp...
 
Các bài viết khác...


Trang 1 trong tổng số 6

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay232
mod_vvisit_counterT?ng1209326

Chúng ta có: 27 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?