Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

??i ng? thi?t k? c?a cu?n, c?a nh?a...Cng ty c? ph?n th??ng m?i xu?t nh?p kh?u Song vi?t l ??n v? chuyn thi?t k?, s?n xu?t cung ?ng cc gi?i php t?ng th? cho cc h? th?ng c?a cu?n, c?a s?, c?a ?i. Nh? c?a cu?n, c?a cu?n cng ngh? c, c?a cu?n cng ngh? ??c, c?a cu?n ch?ng chy, mn cu?n ng?n khi, ng?n chy, c?a cu?n t?c ?? cao, c?a s? v c?a ?i vo b?ng nh?a uPVC, c?a g? an ton GKvv..???c s?n xu?t l?p rp ? trong n??c v nh?p kh?u t? cc hng s?n xu?t c?a cu?n n?i ti?ng trn th? gi?i, nh? SKB c?a Malaysia, Chungtai c?a H?ng kng, BLE c?a Anh qu?c ... vv..

Cc s?n ph?m c?a chng ti. Khng nh?ng ch? s?n xu?t cho nhu c?u c?a th? tr??ng trong n??c, m cn xu?t kh?u s?n ph?m ph?c v? cho th? tr??ng ?ng nam chu , Chu c, Chu u .V?i ?u th? ?i tr??c v? k? thu?t. Chng ti ??t ra tiu chu?n k? thu?t, ??nh h??ng hon thi?n cho t??ng lai trong nghin c?u, thi?t k?, s?n xu?t s?n ph?m. Cc h? th?ng c?a cu?n, c?a s?, c?a ?ic?a chng ti ? t?o ra b??c ti?n lu di v? k? thu?t mang tnh b?n v?ng. V?i t??ng thi?t k? khng gi?i h?n xu?t pht t? thin nhin, cng v?i cng ngh? s?n xu?t hi?n ??i, v?i nhi?u n?m kinh nghi?m v t? nh?ng kinh nghi?m ???c chia s? t? cc nh s?n xu?t l?n t? n??c ngoi. C?ng v?i s? xy d?ng m?i quan h? kinh doanh v?ng m?nh v lu di v?i cc ??i l cung c?p c?a cu?n, c?a s?, c?a ?i trn ton lnh th?. K?t qu? l chng ti c th? cung c?p cc s?n ph?m c?a cu?n, c?a s?, c?a ?i v?i ch?t l??ng t?t nh?t, v?ng ch?c , tin c?y, chnh xc tuy?t ??i m khng c ??i th? no v??t qua ???c.

V?i chng ti- Ch?t l??ng- chnh l n?n t?ng cho s? thnh cng c?a chng ti. Vi?c ?p ?ng m?i yu c?u v ?i h?i c?a khch hng v? ch?t l??ng ? gp ph?n ?ng k? vo vi?c mang l?i s? hi lng c?a h?. T?i t?t c? cc ??a ?i?m c?a bn hng, chng ti ??u th?c hi?n cng vi?c theo cc nguyn t?c v quy trnh ch?t l??ng qu?c t? hi?n hnh.

??i ng? thi?t k? c?a cu?n, c?a nh?a...Nguyn t?c v? ch?t l??ng ???c p d?ng cho nhn vin v nh cung c?p c?a chng ti:

Chng ti ?p ?ng yu c?u c?a khch hng v th?c hi?n m?i yu c?u v? ch?t l??ng c?a h?.

Ch?t l??ng ???c tnh ton, th?c hi?n, ki?m tra v gim st.

Ch?t l??ng bao g?m quy trnh x? l cng vi?c, d?ch v? ??m b?o ch?t l??ng v tun th? k? ho?ch.

Trnh ?? x?y ra l?i h?n l kh?c ph?c l?i. Ngu?n g?c gy ra l?i ph?i ???c kh?c ph?c ngay l?p t?c.

Quy trnh v h? th?ng qu?n l ch?t l??ng lin t?c ???c c?i ti?n.

T? quan ?i?m r?i ro v qu?n l r?i ro b?n v?ng. Chng ti ? gi?i thi?u m?t ch??ng trnh, ?? ?nh gi v gi?m thi?u t?i ?a nh?ng r?i ro v h?u qu? lin quan ??n mi tr??ng t? cc ho?t ??ng c?a chng ti.

Chng ti- Thnh cng- nh? kinh nghi?m.

S?n ph?m c?a chng ti, ???c gim st b?i cc k? s? v chuyn vin k? thu?t ngay t? giai ?o?n pht tri?n s?n ph?m cho ??n khu bn giao s?n ph?m cho khch hng. V cung c?p cc gi?i php t?i ?u ch?ng h?n nh? d?ch v? giao hng ?ng h?n.

S?n ph?m ?a d?ng c th? ??t ???c l nh? vi?c x? l t? khu, d? ?on, nghin c?u th? tr??ng. N?ng l?c chuyn mn bao g?m nhi?u quy trnh x? l, di?n ??t, t? v?n, ln k? ho?ch sau khi ti?p nh?n thng tin. Nhn vin s?n xu?t v k? s? ph?i h?p cng nhau, trong cc phn x??ng s?n xu?t ?? ??t ???c k?t qu? t?t nh?t c th?. H? khng nh?ng c trnh ?? chuyn mn v??t tr?i, m cn c th? s? d?ng ???c cc thi?t b? hi?n ??i nh?t. Cc ?i?u ki?n lm vi?c l t??ng ? v s? h?p tc ch?t ch? gi?a cc chuyn gia c?a m?i b? ph?n ? ?ng gp ?ng k? vo thnh cng c?a cng ty.

Chng ti tn tr?ng, cam k?t ch?t l??ng b?ng cch lin t?c cung c?p cc kha hu?n luy?n m?c tiu cho ki?n trc s?, th? th? cng, ??i l bn l? v nhn vin kinh doanh. ?? h? c th? nng cao ki?n th?c chuyn su v? cc gi?i php c?a chng ti. Cc kha h?c ???c t? ch?c th??ng xuyn t?i cc trung tm ?o t?o c?a chng ti, t?i v?n phng kinh doanh c?a chng ti v th?m ch l t?i cc c? s? c?a khch hng.

Nh? d?ch v? t? v?n xu?t s?c, m b?n c th? hi?u r ti?m n?ng trong cc gi?i php h? th?ng c?a chng ti. Kha h?c cung c?p b quy?t c ??ng lin quan ??n m?i kha c?nh c?a s?n ph?m . Cc ch? ?? ny ?a d?ng nh? cc thch th?c m ??i tc c?a chng ti ph?i ??i m?t trong ho?t ??ng hng ngy.

S?n xu?t, l?p ??t v ?ng d?ng s?n ph?m c?a chng ti.

Qu?n l h?u c?n v ??m b?o ch?t l??ng.

D?n ??u trong l?nh v?c ti?p th? v th??ng m?i.

s?n xu?t c?a nh?aTiu chu?n chuyn mn

V?i trnh ?? chuyn mn v??t tr?i, cc nhn vin c?a chng ti truy?n ??t nh?ng thng tin quan tr?ng v? s?n ph?m v kinh nghi?m lin quan trong ngnh cng nghi?p, mang ??n l?i th? c?nh tranh cho khch hng v ??i tc c?a chng ti.

K? n?ng kinh doanh chuyn nghi?p, Lun bn b?n d b?n ? n?i ?u .

??i ng? nhn vin phng marketing h?p tc ch?t ch? v?i phng R D ?? thi?t k? v pht tri?n cc gi?i php c?i ti?n nh?m ?p ?ng nhu c?u c?a khch hng.

H? tr? k? thu?t ty bi?n.

??i ng? chuyn vin k? thu?t c tay ngh? cao, t??ng phong ph, t?n t?y, chn thnh, lun s?n sng gi?i ?p m?i th?c m?c. ??m b?o h? tr? tr?c ti?p qua ???ng dy ?i?n tho?i bao g?m t? v?n, ki?m tra, b?o d??ng v s?a ch?a, ho?c g?p m?t t?i hi?n tr??ng nh?m gip khch hng th?c hi?n gi?i php thch h?p m?t cch hi?u qu? nh?t.

Nh? v?n ki?n th?c kinh doanh chuyn su, th?u hi?u l?nh v?c kinh doanh c?a khch hng chng ti c th? ?p ?ng v th?m ch c th? d? ?on tr??c, nhu c?u c?a khch hng. Pht huy t?i ?a trnh ?? chuyn mn c?a mnh ?? thi?t k? cc gi?i php hi?u qu?, ??m b?o ch?t l??ng t? khu thi?t k? ??n khu th?c hi?n t?o nn gi tr? gia t?ng cho khch hng. M?c tiu c?a chng ti l t?p trung vo vi?c ?p ?ng nhu c?u c?a khch hng b?ng cch s?n xu?t h? th?ng c?a cu?n, c?a s?, c?a ?i ph h?p nh?t cho m?i yu c?u. Qua ? chng ti tm th?y cc ?ng d?ng v cc qu trnh t? quan ?i?m c?a khch hng c?a chng ti.

Chnh nh?ng ?u th? ny ? t?o nn v? th? c?a chng ti trn th? tr??ng.

V?i ph??ng chmKhng ng?ng theo ?u?i s? hon h?o Chng ti l?ng nghe b?n - khch hng, hi?u r nhu c?u c?a b?n, v sau ? ?? xu?t m?t gi?i php c?a ty ch?nh ?? ?p ?ng nh?ng nhu c?u ?. Lin t?c cung c?p cho gi?i php sng t?o, cc ?ng d?ng s?n ph?m, d?ch v? ??i l, ho?c cc d?ch v? h?u mi.

??n v?i chng ti, khch hng lun ???c ti?p c?n v?i cng ngh? t??ng lai mang tnh ??t ph, ti?t ki?m n?ng l??ng b?o v? mi tr??ng v cc ph? ki?n ch?ng ??t nh?p theo tiu chu?n

??i ng? thi?t k? c?a cu?n, c?a nh?a...

Songviet - Nh cung c?p hng ??u v? c?a b?o v?

C?a cu?n thong - Cng ngh? ??c - C?a cu?n - C?a s? C?a ?i.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay310
mod_vvisit_counterT?ng1209404

Chúng ta có: 18 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?