Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Tr??ng ??i h?c Tn ??c Th?ng hi?n nay, ti?n thn l Tr??ng ??i h?c cng ngh? dn l?p Tn ??c Th?ng, thnh l?p theo Quy?t ??nh 787/TTg-Q? ngy 24/9/1997 c?a Th? t??ng Chnh ph?. Tr??ng ???c Lin ?on Lao ??ng Thnh ph? H? Ch Minh sng l?p, ??u t? v qu?n l thng qua H?i ??ng tr??ng. Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? nh tr??ng do Ch? t?ch Lin ?on lao ??ng Thnh ph? ???ng nhi?m qua cc th?i k? lm Ch? t?ch.


V?i s? t?ng tr??ng ngy cng nhanh, ?? tr??ng c php nhn ph h?p b?n ch?t th?c (l tr??ng c?a T? ch?c cng ?on v hon ton khng c v?n t? nhn); ngy 28/01/2003, Th? t??ng Chnh ph? ra Quy?t ??nh s? 18/2003/TTg-Q? chuy?n ??i php nhn c?a tr??ng thnh Tr??ng ??i h?c bn cng Tn ??c Th?ng, tr?c thu?c ?y ban nhn dn Thnh ph? H? Ch Minh; v ngy 11/06/2008, Th? t??ng Chnh ph? ra Quy?t ??nh s? 747/TTg-Q? ??i tn Tr??ng ??i h?c bn cng Tn ??c Th?ng thnh Tr??ng ??i h?c Tn ??c Th?ng v chuy?n v? tr?c thu?c T?ng lin ?on lao ??ng Vi?t Nam thnh m?t tr??ng cng l?p.

M?c tiu thnh l?p tr??ng ???c xc ??nh ngay t? ??u v ngy cng th? hi?n r trong qu trnh pht tri?n l: Th?c hi?n ch??ng trnh 17/TU v (Ch? th? 13) c?a Thnh u? Thnh ph? H? Ch Minh v? ?o t?o, ?o t?o l?i, b?i d??ng v nng cao trnh ?? chuyn mn, tay ngh? cho giai c?p cng nhn c?a thnh ph?; pht tri?n ngu?n nhn l?c cho nhu c?u cng nghi?p ho - hi?n ??i ho ??t n??c. Gp ph?n ?o t?o nhn ti, nhn l?c, m? r?ng ho?t ??ng nghin c?u khoa h?c v nghin c?u ?ng d?ng ?? ph?c v? h? th?ng s?n xu?t, x h?i Thnh ph? H? Ch Minh, cc t?nh khu v?c pha Nam v c? n??c.

??n nay, m?c tiu ?y cng ???c nh?n m?nh h?n thng qua vi?c xc ??nh nhi?m v? chnh tr? c?a tr??ng th? hi?n trong Ngh? quy?t s? 20-NQ/TW ngy 28/01/2008 c?a H?i ngh? l?n th? 6, Ban ch?p hnh Trung ??ng ??ng kha X v? "ti?p t?c xy d?ng giai c?p cng nhn Vi?t Nam th?i k? ??y m?nh cng nghi?p ha, hi?n ??i ha ??t n??c".

Nhi?m v? trung tm c?a tr??ng l ?o t?o m?i v ?o t?o l?i l?c l??ng lao ??ng; b?i d??ng nhn ti v pht tri?n ngu?n nhn l?c ni chung, ph?c v? cho nhu c?u cng nghi?p ho, hi?n ??i ho c?a Thnh ph? H? Ch Minh; gp ph?n cung ?ng nhn l?c v nghin c?u cho nhu c?u pht tri?n kinh t? x h?i c?a ??t n??c, nh?t l khu v?c pha Nam. Bn c?nh ?, Tr??ng ??i h?c Tn ??c Th?ng ti?p t?c cng Lin ?on lao ??ng Thnh ph? H? Ch Minh th?c hi?n nh?ng n?i dung trong Ngh? quy?t c?a ??i h?i VII Cng ?on thnh ph?: "?o t?o, b?i d??ng chnh tr?, v?n ho, ngh? nghi?p cho cng nhn lao ??ng, v?a gp ph?n tr th?c ho ??i ng? cng nhn, v?a l ??u m?i th?c hi?n cng tc nghin c?u khoa h?c v? cng nhn, vin ch?c, lao ??ng" (trang 66, V?n ki?n ??i h?i).

??nh h??ng ph?n ??u c?a tr??ng trong nh?ng n?m t?i l: M? r?ng v pht tri?n tr??ng thnh c? s? ?o t?o, nghin c?u ?a ch?c n?ng, c uy tn trong n??c v qu?c t?, v?i ??nh h?ng tr? thnh m?t ??i h?c nghin c?u.

Ngu?n v?n ??u t? c? b?n c?a tr??ng ??n nay l v?n c?a T?ng lin ?on lao ??ng Vi?t Nam, Lin ?on lao ??ng Thnh ph? H? Ch Minh, ti chnh h? tr? t? ?y ban nhn dn Thnh ph? H? Ch Minh d??i hnh th?c chi tr? li v?n vay kch c?u c?a tr??ng. Chi th??ng xuyn v?n ??ng t? ngu?n h?c ph ?ng tr??c c?a ng??i h?c. Ho?t ??ng ti chnh lun th?c hi?n ?ng cc qui ??nh c?a nh n??c, c?a H?i ??ng tr??ng v ???c ki?m ton ch?t ch? hng n?m.

Ph??ng chm ho?t ??ng c?a tr??ng: "V s? pht tri?n con ng??i v m?t x h?i t?ng tr??ng ?n ??nh, b?n v?ng". Tri?t l ho?t ??ng: "Ch?t l??ng v Tin c?y". Nguyn t?c ho?t ??ng: "Hi?u qu?, Cng b?ng v ?n ??nh".

V?i nh?ng n? l?c khng ng?ng c?a t?p th? gi?ng vin, vin ch?c tr??ng v nh?ng thnh tch n?i b?t ? ??t ???c, nhi?u n?m li?n, tr??ng ???c trao t?ng b?ng khen c?a ?y ban Nhn dn TP. H? Ch Minh; T?ng lin ?on Lao ??ng Vi?t Nam; v nhn d?p k? ni?m 123 n?m ngy sinh Ch? t?ch Tn ??c Th?ng v Khnh thnh t?i C? s? Tn Phong (20/08/2011), Qu?n 7 nh tr??ng ? vinh d? ???c ?n ti?p ch? t?ch n??c ??n th?m v trao t?ng trao t?ng Hun ch??ng Lao ??ng h?ng hai.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay334
mod_vvisit_counterT?ng1209428

Chúng ta có: 11 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?